Инсталиране на бойлер за изгаряне на биомаса (дървесни кори) в „Свилоза“ АД

Инсталиране на бойлер за изгаряне на биомаса (дървесни кори) в „Свилоза“ АД, България – Prototype Carbon Fund и ESD Ltd. – Великобритания

Първият договор подписан в България за продажба на CO2 емисии между Prototype Carbon Fund (PCF), управляван от Световната Банка, и „Свилоза“АД, България.

  • Инсталиране на котел за изгаряне на биомаса (дървесни кори);
  • Структурни промени в консумацията на гориво: Замяна на въглища и течни горива с дървесни кори;
  • Намаляване на емисиите на CO2: Годишно намаляване на емисиите с около 75 000 тона CO2 екв.