Енергийно обследване на климатични инсталации на търговски обекти на Айко Мулти Концепт

Енергийно обследване на шест климатични инсталация на търговски обекти – „Айко Мулти Консепт“ ЕООД

 • Идентификация на инсталациите;
 • Визуална проверка на инсталациите;
 • Оценка поддръжката на инсталациите;
 • Оценка на състоянието на КИП и А;
 • Измерване на конкретни параметри;
 • Оценка на енергийните характеристики на инсталациите;
 • Съставяне на доклад от проверката.

Изготвяне на цялостно проектно предложение по ОП “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

 • Изготвяне на цялостно проектно предложение по Оперативна Програма „Развитие на конкуретноспособността на българската икономика „ 2007-2013 по открита процедура BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“- „Консултантски Клъстер Веритас“ ООД 

Обследване за енергийна ефективност на сгради на РИ “Свидетелите на Йехова в България”

Обследване за енергийна ефективност на две сгради на РИ “Свидетелите на Йехова в България”

 • Обследване за енергийна ефективност;
 • Съставяне на енергиен паспорт на сградите;
 • Издаване на сертификат за енергийна ефективност на сградите;
 • Изготвяне на доклад и резюме за извършено енергийно обследване.

Извършване на енергийни одити в седем предприятия за производство на облекло в Югозападна България

 • „Извършване на енергийни одити в седем предприятия за производство на облекло в Югозападна България по проект “Sustainable Energy Saving for the European Clothing Industry”, финансиран по програма Интелигентна Енергия за Европа – „Пирин Текс“ ЕООД, Гр. Гоце Делчев

Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Асистент по верификация / Верификатор съвместно с КПМГ-България по проект „Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” Проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, изпълняван по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България – Възложител „Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 • Извършване на проверки на място – 434 договора;
 • Актуализиране на Списъка на Допустимите Категории, Материали и Оборудване (СДМО);

Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система – Топлофикация Перник

Изготвяне на резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система – Топлофикация Перник АД -„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД

 • Посещение на обект;
 • Събиране на първична информация за функционирането на промишлената система;
 • Участие при изготвяне на резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система. 

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна къща

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна къща – Физическо лице

 • Оглед на обекта и събиране на данни;
 • Установяване на настоящите енергийни характеристики;
 • Оценка на класа;
 • Изготвяне на паспорт.

Енергийни анализи и оценки на промишлена система на Арсенал

Енергийни анализи и оценки на промишлена система на Арсенал АД  – „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД

 • Оценка на спестено количество енергия при замяна на съществуващата отоплителна инсталация с газово-лъчисто отопление;
 • Оценка на спестеното количество енергия при замяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи;
 • Изготвяне на резюме за извършено енергийно обследване на промишлена система. 

Оценка на пазара за търговското използване на биомасата за производство на топло и електроенергия в България, Румъния, Украйна, Беларус и Турция

Проект „Оценка на пазара за търговското използване на биомасата за производство на топло и електроенергия в България, Румъния, Украйна, Беларус и Турция“ – „Österreichische Bundesforste” – Австрия/EBRD

 • Оценка на основните търговски участници в сектор биомаса, от производствения ресурс до крайния потребител;
 • Оценка на бъдещoто развитие на биомаса в България като енергиен източник;
 • Мерки и стимули, необходими за увеличаване изпълнението на повече проекти по биомаса в България.