Извършване на енергийни одити в седем предприятия за производство на облекло в Югозападна България

 • „Извършване на енергийни одити в седем предприятия за производство на облекло в Югозападна България по проект “Sustainable Energy Saving for the European Clothing Industry”, финансиран по програма Интелигентна Енергия за Европа – „Пирин Текс“ ЕООД, Гр. Гоце Делчев

Оценка на пазара за търговското използване на биомасата за производство на топло и електроенергия в България, Румъния, Украйна, Беларус и Турция

Проект „Оценка на пазара за търговското използване на биомасата за производство на топло и електроенергия в България, Румъния, Украйна, Беларус и Турция“ – „Österreichische Bundesforste” – Австрия/EBRD

 • Оценка на основните търговски участници в сектор биомаса, от производствения ресурс до крайния потребител;
 • Оценка на бъдещoто развитие на биомаса в България като енергиен източник;
 • Мерки и стимули, необходими за увеличаване изпълнението на повече проекти по биомаса в България.

Мониторинг на проект за подобряване на енергийната ефективност, гр. Гоце Делчев

Мониторинг на проект за подобряване на енергийната ефективност в МБАЛ “Иван Шкендеров”, гр. Гоце Делчев – INTEGRATION GmbH, Германия

 • Преглед на цялата документация;
 • Посещение на обекта;
 • Среща с представители на Община Гоце Делчев, Министерството на финансите, заинтересовани страни, Focal Point;
 • Изготвяне на подробен мониторинг доклад и чеклист.

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността (ПроКредитБанк)

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността, съвместно с Grontmi Carl Bro / IntegrationKfW и ПроКредит, България – INTEGRATION, Environment & Energy GmbH – Германия

 • Оценки за допустимост на проектите;
 • Изготвяне на верификационни доклади за отделните проекти;
 • Вид на проектите:
  • Проекти по енергийна ефективност включващи: Мерки за енергийна ефективност в сградите и в промишлени системи;
  • Проекти по ВЕИ включващи следните технологии: производство на енергия от биомаса, слънчеви инсталации за топла вода и PV;
  • Обучение.

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността (Райфайзенбанк)

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността, съвместно с Grontmij Carl Bro / Integration, KfW и Райфайзенбанк, България – INTEGRATION, Environment & Energy GmbH – Германия

 • Оценки за допустимост на проектите.
 • Изготвяне на верификационни доклади за отделните проекти.
 • Вид на проектите:
  • Проекти по Енергийна Ефективност. 

Курс на обучение по възобновяеми енергийни източници в Европейската комисия

Курс на обучение по възобновяеми енергийни източници – Европейска комисия, Люксембург

 • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
 • Приложимост;
 • Оценка на ресурса;
 • Политики и инструменти, стимулиращи развитието на ВЕИ сектора;
 • Възможностите на ВЕИ технологиите за намаляване на емисиите от парникови газове.

Одит на ветрогенераторите на Gamesa и Българските стандарти и законодателство

„Одит на ветрогенераторите на Gamesa и Българските стандарти и законодателство“ – Gamesa Innovation and Technology, S.L. Unipersonal Inc. – Испания

 • Посещение на обект;
 • Преглед на Българските стандарти и законодателство, включително:
  • присъединяване към мрежата;
  • сертификати за ветрогенератори и компоненти;
  • изграждане и конструкции;
  • въздействие върху околната среда;
  • здраве и безопасност;
 • Изготвяне и актуализиране на доклади. 

Изграждане на система за енергийно оползотворяване на биомасата в района на гр. Никопол

Изграждане на система за енергийно оползотворяване на биомасата в района на гр. Никопол – Black and Veatch Special Projects Corporation, САЩ

 • Оценка на въздействието върху околната среда;
 • Оценка на социалното влияние;
 • Натура 2000;
 • Анализ на законовите и под-законови пречки и ограничения.

Разработване на проектна документация за оценка на редуцирани емисии на парникови газове

Разработване на проектна документация (Project Information Note (PIN) & Project Design Document (PDD)) – Camco Advisory Services – Великобритания 

 • Skopje Cogeneration (CDM) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката за емисии е направена за производство на електроенергия, като се използва топлината на изходящите димни газове; 
 • Solombala PPM (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма  „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI). Оценката на емисиите са за котел за производство на пара работещ с мазут и замяната на мазута с отпадъчна биомаса от производствения цикъл.
 • Neman PPM (NPPM) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI) . Целта на прилаганата технология е повишаване на ефективността при изгарянето на кори и дървесни отпадъци в котел за производство на топлинна енергия, както и замяната на енергоносител мазут с енергоносител природен газ при производството на топлоенергия.
 • JSC “EFCO” (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI). Приложена технология – замяна на мазут с отпадък от биомаса (люспи от слънчоглед) при котел за производство на топлинна енергия.

Разработване на проектна документация за оценка на редуцирани емисии на парникови газове

Разработване на проектна документация (Project Information Note (PIN) & Project Design Document (PDD)) – Camco Advisory Services – Великобритания

 • CDM Muda Cogen (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“(Clean Development Mechanism – CDM) . Оценката на емисиите е направена за комбиниран цикъл за топло и електропроизводство и загубите при електроенергия от пренос.
 • Kalen (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката на емисиите е направена за производство на електроенергия от ВЕЦ.
 • Skopje Cogeneration (CDM) –оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката за емисии е направена за производство на електроенергия, като се използва топлината на изходящите димни газове.