Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и обучение в област Стара Загора

Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и обучение на специалисти по Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 – Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет“ BG161PO001/4.2-01/2008/011 – Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора

 • Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и методическо ръководство за прилагане на модела;
 • Организиране и провеждане на 2-дневно обучение на специалисти за работа с модела и събиране на данни в област Стара Загора;
 • Анализ на енергийния потенциал на всеки вид ВЕИ в общините от област Стара Загора – Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Опан.

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община – Столична община

 • Оценка на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
 • Оценка на структурата на енергопотребление на територията на Столична община;
 • Препоръки за изпълнение на енергоспестяващи мерки в 25 социални заведения на територията на Столична община;
 • Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за оползотворяването на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
 • Изготвяне на общинска база данни за местния ВЕИ потенциал;
 • Провеждане на обучение на общинските специалисти, в областта на оценка на ВЕИ потенциала, и избор на приложими ВЕИ технологии;
 • Представяне на окончателен доклад по проекта

Списък на социалните заведения, обект на настоящият проект:
1. Дом за стари хора – Район Дървеница
2. Дом за стари хора с отделение за лежащи – Район Горна баня
3. Дом за възрастни хора с деменция – Район Княжево
4. Дом за стари хора, Филиал – Район Зона Б-5
5. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Подгумер
6. Дом за деца и младежи (на възраст между 3-18г.) с умствена изостаналост
7. Дом за незрящи хора
8. Социален учебно професионален център “Княз Борис I” – Район Хаджи Димитър
9. Център за временно настаняване “В. Димитър” – Район Люлин
10. Център за временно настаняване на сираци над 16г. “Св. София” – Район Захарна фабрика
11. Център за временно настаняване на бездомни хора – Район Красна поляна
12. Столичен общински дневен дом за хора с умствени затруднения – Район Сердика
13. Столичен общински дневен център за социална интеграция на хора в неравностойно положение – Район Слатина
14. Военно инвалиден деон “Елена и Никола Иванови” – гр. Банкя
15. Център за временно настаняване на деца “Вяра, Надежда, Любов”
16. Център за социална интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър
17. Дневен център за хора с психични разстройства
18. Дом за деца “Асен Златаров” – Район Надежда
19. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Надежда” – Район Бъкстон
20. Дом за деца – Район Драгалевци
21. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Св. Иван Рилски” – Район Бъкстон
22. Дом за деца на възраст между 7-18 години “Христо Ботев” – Район Горна баня
23. Дом за деца на възраст между 7-18 години “П.Р.Славейков”
24. Санаториална ДГ No60 “Бор” – Район Витоша
25. ОДЗ No120 – Район Възраждане

Актуализация на анализи за изграждане на 8 малки ВЕЦ по водоснабдителната система на София

Актуализация на технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализи относно възможностите за изграждане на 8 малки ВЕЦ по водоснабдителната система на гр. София – Столична община

 • Правен анализ:
  • Преглед на действащото в момента законодателство и анализ на възможните варианти за реализация на проекта;
  • Изготвяне на практически препоръки и юридическа рамка за реализация на проекта.
 • Екологичен анализ:
  • Актуализация на екологични оценки за 7 МВЕЦ, предвид настъпилите изменения в законодателството за периода 2005-2008;
  • Изготвяне на оценка за съвместимост на инвестиционното предложение съгласно Закона за биологичното разнообразие.
 • Социален анализ:
  • Актуализация на пазара на труда в София;
 • Технически анализ:
  • Технически анализ на МВЕЦ;
  • Определяне на годишното количество произведена електроенергия:
  • Актуализация на количествено-стойностната сметка.
 • Финансово-икономически анализ:
  • Актуализиране на общите разходи за инвестиции и експлоатационни разходи за всяка една централа поотделно;
  • Актуализиране на приходите, генерирани от проекта;
  • Определяне на себестойността на произвежданата електроенергия за всяка една МВЕЦ поотделно;
  • Оценка на икономическата ефективност за всяка МВЕЦ;
  • Определяне на финансово-икономическите индикатори на проекта (вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията и на собствения капитал, нетна сегашна стойност и срок на откупуване на инвестициите.

Изграждане на капацитет за общинско устойчиво енергийно развитие на община Петрич

Изграждане на капацитета за общинско устойчиво енергийно развитие – Община Петрич

 • Създаване на системен подход за планиране и решаване на енергийните задачи в общината;
 • Изготвяне на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ на базата на достоверни оценки и анализи;
 • Реализиране на инвестиционен проект по ЕЕ/ВЕИ на база Публично-Частно Партньорство (ПЧП);
 • Повишаване нивото на информираност на общността за ползите от устойчивата енергия;
  • Предоставени следните програмни продукти и ръководства към тях:
   • Методика по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП);
   • Компютърен модел AREP-LP за оценка на потенциала от ВЕИ, пазарния потенциал на възобновяемата енергия и оценка на редуцираните количества парникови газове.

Предварително проучване на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България

Предварително проучване на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България – European Energy Investments (EEI) Ltd, Великобритания

 • Оценка на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България за електропроизводство;
 • Възможности за инсталиране на малки електрогенериращи инсталации в съседство с подбрани депа за отпадъци. 

Повишаване уменията на местните власти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в област Стара Загора

Повишаване уменията на местните власти в областта на Енергийната Ефективност (ЕЕ) и Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) – Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора

Подпомогне местните власти (представители на пилотни общински администрации) при съставяне на предложения за инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), включително:

 • Изготвяне на критерии за избор на инвестиционни проекти по ЕЕ;
 • Енергоспестяващи технологии;
 • Критерии за избор на инвестиционни проекти по ВЕИ;
 • ВЕ технологии;
 • Структуриране на инвестиционни проекти;
 • Изготвяне на задание;
 • Оценка на финансово-икономическата стабилност на ВЕИ и ЕЕ проекти;
 • Изготвяне на план за наблюдение.

Провеждане на теоретично обучение и практически занимания:

 • Съдействие при разработването и структурирането на проектите;
 • Запознаване със специфичните изисквания на различни национални и Европейски фондове и търговски банки;
 • Подкрепа при изготвянето на основните раздели на проектите  предложения:
 • Финансов анализ;
 • Техническа оценка;
 • Изготвяне на тръжна документация.

Изготвяне на конкретни предложения за инвестиционни проекти, за всяка една община поотделно, в зависимост от съответните общински програми по ЕЕ и ВЕИ.

 

Енергийно обследване на сграда на Строителен университет “Любен Каравелов”

Енергийно обследване на сградата на Строителен университет “Любен Каравелов”, София – Община София

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
 • Изготвяне на проектни предложения. 

Енергийно обследване на обществени сгради в община Сапарева Баня

Енергийно обследване на обществени сгради в община Сапарева баня:

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
 • Изготвяне на проектни предложения. 

Обекти:

 • ОУ “Св. Климент Охридски” с. Сапарево
 • Детска градина “Света Анна” гр. Сапарева баня

Предпроектно проучване за оползотворяване на сметищен газ в България

Предпроектно проучване на местата (общинска собственост), където е възможно оползотворяване на сметищния газ – EEI Ltd, Великобритания

 • Определяне на възможни райони (общинска собственост) за оползотворяване на сметищния газ;
 • Обща информация за сметищата (общинска собственост);
 • Годишно производство на отпадъци;
 • Предвидено производство на отпадъци;
 • Предварителна оценка на количествата сметищен газ. 

Разработване на методология и програмен продукт за оценка на потенциала на възобновяемата енергия на областно и общинско ниво

Разработване на методология и програмен продукт за оценка на потенциала на възобновяемата енергия на областно и общинско ниво – Британско посолство в София/FCO

 • Разработване на методология за оценка на местния потенциал от ВЕИ;
 • Разработване на достъпен и лесен за използване програмен продукт за оценка на потенциала на ВЕИ на общинско и областно ниво;
 • Описание на приложими възобновяеми енергийни технологии;
 • Разпространение на резултатите по проекта на общинско и областно ниво, чрез провеждана на регионален и национален семинар и курс на обучение.