Енергийно обследване на климатични инсталации на търговски обекти на Айко Мулти Концепт

Енергийно обследване на шест климатични инсталация на търговски обекти – „Айко Мулти Консепт“ ЕООД

 • Идентификация на инсталациите;
 • Визуална проверка на инсталациите;
 • Оценка поддръжката на инсталациите;
 • Оценка на състоянието на КИП и А;
 • Измерване на конкретни параметри;
 • Оценка на енергийните характеристики на инсталациите;
 • Съставяне на доклад от проверката.

Обследване за енергийна ефективност на сгради на РИ “Свидетелите на Йехова в България”

Обследване за енергийна ефективност на две сгради на РИ “Свидетелите на Йехова в България”

 • Обследване за енергийна ефективност;
 • Съставяне на енергиен паспорт на сградите;
 • Издаване на сертификат за енергийна ефективност на сградите;
 • Изготвяне на доклад и резюме за извършено енергийно обследване.

Извършване на енергийни одити в седем предприятия за производство на облекло в Югозападна България

 • „Извършване на енергийни одити в седем предприятия за производство на облекло в Югозападна България по проект “Sustainable Energy Saving for the European Clothing Industry”, финансиран по програма Интелигентна Енергия за Европа – „Пирин Текс“ ЕООД, Гр. Гоце Делчев

Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Асистент по верификация / Верификатор съвместно с КПМГ-България по проект „Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” Проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, изпълняван по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България – Възложител „Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 • Извършване на проверки на място – 434 договора;
 • Актуализиране на Списъка на Допустимите Категории, Материали и Оборудване (СДМО);

Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система – Топлофикация Перник

Изготвяне на резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система – Топлофикация Перник АД -„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД

 • Посещение на обект;
 • Събиране на първична информация за функционирането на промишлената система;
 • Участие при изготвяне на резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система. 

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна къща

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна къща – Физическо лице

 • Оглед на обекта и събиране на данни;
 • Установяване на настоящите енергийни характеристики;
 • Оценка на класа;
 • Изготвяне на паспорт.

Енергийни анализи и оценки на промишлена система на Арсенал

Енергийни анализи и оценки на промишлена система на Арсенал АД  – „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД

 • Оценка на спестено количество енергия при замяна на съществуващата отоплителна инсталация с газово-лъчисто отопление;
 • Оценка на спестеното количество енергия при замяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи;
 • Изготвяне на резюме за извършено енергийно обследване на промишлена система. 

Мониторинг на проект за подобряване на енергийната ефективност, гр. Гоце Делчев

Мониторинг на проект за подобряване на енергийната ефективност в МБАЛ “Иван Шкендеров”, гр. Гоце Делчев – INTEGRATION GmbH, Германия

 • Преглед на цялата документация;
 • Посещение на обекта;
 • Среща с представители на Община Гоце Делчев, Министерството на финансите, заинтересовани страни, Focal Point;
 • Изготвяне на подробен мониторинг доклад и чеклист.

Енергийно обследване и съставяне на енергиен паспорт на специализирани складове и офис сграда на ДСВ РОУД

Енергийно обследване и съставяне на енергиен паспорт на специализирани складове и офис сграда – ДСВ РОУД ЕООД

 • Обследване за енергийна ефективност;
 • Съставяне на енергиен паспорт на сградата;
 • Издаване на сертификат за енергийна ефективност на сградата;
 • Изготвяне на доклад и резюме за извършено енергийно обследване на сградата.

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна сграда

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на еднофамилна къща – Физическо лице

 • Съставяне на енергиен паспорт на къща;
 • Оглед на обекта и събиране на данни;
 • Установяване на настоящите енергийни характеристики;
 • Оценка на класа;
 • Изготвяне на паспорт.