Енергийно обследване на климатични инсталации на търговски обекти на Айко Мулти Концепт

Енергийно обследване на шест климатични инсталация на търговски обекти – „Айко Мулти Консепт“ ЕООД

 • Идентификация на инсталациите;
 • Визуална проверка на инсталациите;
 • Оценка поддръжката на инсталациите;
 • Оценка на състоянието на КИП и А;
 • Измерване на конкретни параметри;
 • Оценка на енергийните характеристики на инсталациите;
 • Съставяне на доклад от проверката.

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община – Столична община

 • Оценка на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
 • Оценка на структурата на енергопотребление на територията на Столична община;
 • Препоръки за изпълнение на енергоспестяващи мерки в 25 социални заведения на територията на Столична община;
 • Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за оползотворяването на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
 • Изготвяне на общинска база данни за местния ВЕИ потенциал;
 • Провеждане на обучение на общинските специалисти, в областта на оценка на ВЕИ потенциала, и избор на приложими ВЕИ технологии;
 • Представяне на окончателен доклад по проекта

Списък на социалните заведения, обект на настоящият проект:
1. Дом за стари хора – Район Дървеница
2. Дом за стари хора с отделение за лежащи – Район Горна баня
3. Дом за възрастни хора с деменция – Район Княжево
4. Дом за стари хора, Филиал – Район Зона Б-5
5. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Подгумер
6. Дом за деца и младежи (на възраст между 3-18г.) с умствена изостаналост
7. Дом за незрящи хора
8. Социален учебно професионален център “Княз Борис I” – Район Хаджи Димитър
9. Център за временно настаняване “В. Димитър” – Район Люлин
10. Център за временно настаняване на сираци над 16г. “Св. София” – Район Захарна фабрика
11. Център за временно настаняване на бездомни хора – Район Красна поляна
12. Столичен общински дневен дом за хора с умствени затруднения – Район Сердика
13. Столичен общински дневен център за социална интеграция на хора в неравностойно положение – Район Слатина
14. Военно инвалиден деон “Елена и Никола Иванови” – гр. Банкя
15. Център за временно настаняване на деца “Вяра, Надежда, Любов”
16. Център за социална интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър
17. Дневен център за хора с психични разстройства
18. Дом за деца “Асен Златаров” – Район Надежда
19. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Надежда” – Район Бъкстон
20. Дом за деца – Район Драгалевци
21. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Св. Иван Рилски” – Район Бъкстон
22. Дом за деца на възраст между 7-18 години “Христо Ботев” – Район Горна баня
23. Дом за деца на възраст между 7-18 години “П.Р.Славейков”
24. Санаториална ДГ No60 “Бор” – Район Витоша
25. ОДЗ No120 – Район Възраждане

Изграждане на капацитет за общинско устойчиво енергийно развитие на община Петрич

Изграждане на капацитета за общинско устойчиво енергийно развитие – Община Петрич

 • Създаване на системен подход за планиране и решаване на енергийните задачи в общината;
 • Изготвяне на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ на базата на достоверни оценки и анализи;
 • Реализиране на инвестиционен проект по ЕЕ/ВЕИ на база Публично-Частно Партньорство (ПЧП);
 • Повишаване нивото на информираност на общността за ползите от устойчивата енергия;
  • Предоставени следните програмни продукти и ръководства към тях:
   • Методика по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП);
   • Компютърен модел AREP-LP за оценка на потенциала от ВЕИ, пазарния потенциал на възобновяемата енергия и оценка на редуцираните количества парникови газове.

Обучение по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП) и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници в област Смолян

Обучение по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП) и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници – област Смолян – Областна администрация, гр. Смолян

 • Провеждане на обучение по местно устойчиво енергийно планиране и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници на област Смолян и общините: Чепеларе, Смолян, Неделино, Доспат, Девин, Баните, Рудозем, Мадан, Борино и Златоград.
 • Запознаване на местните власти с Методологията за местно устойчиво енергийно планиране;
 • Провеждане на обучение на компютърния модел “AREP” –  оценка на потенциала на ВЕИ и влиянието на Възобновяемите Енергийни Технологиите (ВЕТ) върху околната среда и пазара на енергия.

Разработване на методология и програмен продукт за оценка на потенциала на възобновяемата енергия на областно и общинско ниво

Разработване на методология и програмен продукт за оценка на потенциала на възобновяемата енергия на областно и общинско ниво – Британско посолство в София/FCO

 • Разработване на методология за оценка на местния потенциал от ВЕИ;
 • Разработване на достъпен и лесен за използване програмен продукт за оценка на потенциала на ВЕИ на общинско и областно ниво;
 • Описание на приложими възобновяеми енергийни технологии;
 • Разпространение на резултатите по проекта на общинско и областно ниво, чрез провеждана на регионален и национален семинар и курс на обучение.

Енергийно обследване на обществени сгради в община Велинград

Енергийно обследване на обществени сгради в община Велинград – Община Велинград

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на намаляване на мисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
 • Изготвяне на проектно предложение.

Обекти:

 • ЦДГ “Еделвайс – 1”
 • Общински детски комплекс – 1
 • Общински детски комплекс – 2
 • ОУ “Г. Бенковски – 1”
 • ОУ “Г. Бенковски – 2”
 • ОУ “Неофит Рилски – 1”
 • ОУ “Неофит Рилски – 2”

Предпроектно проучване на 5 общински сгради в община Кочериново

Предпроектно проучване на 5 общински сгради (училища, детски градини, общински административни сгради) в община Кочериново – Община Кочериново

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
 • Изготвяне на проектно предложение.

Обекти:

 • ОДЗ “Ален мак” гр. Шумен
 • СОУ “Христо Ботев”
 • Сграда на общинската администрация
 • Читалищна сграда

Енергийно обследване на общински сгради в община Кюстендил

Енергийно обследване на общински сгради в община Кюстендил – Община Кюстендил

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на стойността на 1кВтч топлинна енергия на база природен газ;
 • Инвестиционни разходи за газифициране по окрупнени показатели;
 • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
 • Изготвяне на проектни предложения.

Обекти:

 • I ОУ “Св. Св. Кирил и Методи”
 • II ОУ “Даскал Димитрий”
 • III ОУ “Марин Дринов”
 • ПГ по туризъм “Н. Вапцаров”
 • V ОУ & Спортно училище “В. Левски”
 • VI ОУ “Паисий Хилендарски”
 • ПМГ
 • Езикова гимназия
 • ОДЗ “Мечта” – основна сграда
 • ОДЗ “Мечта” – филиал “Изток”
 • ОДЗ “Слънце” – основна сграда
 • ОДЗ “Слънце” – филиал
 • ЦДГ “Май”
 • ОДЗ “Еделвайс” – ЦДГ No 5
 • ОДЗ “Еделвайс” – ясла “Валя”
 • Общинска ясла № 2
 • Общинска административна сграда
 • Обреден дом
 • VII ОУ “Ильо Войвода” и ПГЕС
 • Общежитие и Филиал на Детска градина “Здравец”
 • Сграда на общинската администрация.

Устойчиви енергийни общности и устойчиво развитие – Проект SusCom

Устойчиви енергийни общности и устойчиво развитие – пилотни общини Асеновград, Сандански и Велинград – Проект SusCom по програма ALTENER на Европейската комисия

 • Преглед на политиките, механизмите и стратегиите, прилагани в страните членки на ЕС и новоприсъединяващите се страни (НПС), с цел по-доброто разбиране на възможностите за интегриране на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ), Енергийната Ефективност (ЕЕ) и Транспорт използващ Чиста Енергия (ТЧЕ) в процеса на устойчиво развитие;
 • Задълбочено проучване на съществуващи политики и подходи към “чистата” енергия на национално, регионално и общинско ниво в страните членки на ЕС и новоприсъединяващите се страни;
 • Изготвяне на седем национални работни ръководства (по 1 за всяка участваща страна), включително препоръки за включване на ВЕИ, ЕЕ и Транспорт използващ Чиста Енергия (ТЧЕ) в плановете за устойчиво развитие на общинските администрации на Европейско ниво.
 • Екип по проекта: KWI (Австрия); IEO (Полша); EXPLICIT (Франция); Institut Catala dEnergia (Испания); Kan Energy (Швеция); ESD Ltd. (Великобритания); ICLEI; И Ес Ди – България ООД

Местно устойчиво енергийно планиране (МУЕП) – предпоставка за развитие на устойчиви общности в България

Местно устойчиво енергийно планиране (МУЕП) – предпоставка за развитие на устойчиви общности в България – Отдел за международно развитие на Великобритания (DFID)

Този проект е третият от поредицата проекти по МУЕП, изпълнени през периода 2000-2003, целящи да подпомогнат енергийното планиране, управлението на общинските енергийни ресурси и изпълнението на проекти по ВЕИ и ЕЕ в България. Проектът беше насочен към по-малките общини в България и тези, които разполагат с ограничени средства за да планират и по-добре да използват своите ресурси и да се превърнат в “устойчиви общности”.