Изготвяне на цялостно проектно предложение по ОП “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

  • Изготвяне на цялостно проектно предложение по Оперативна Програма „Развитие на конкуретноспособността на българската икономика „ 2007-2013 по открита процедура BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“- „Консултантски Клъстер Веритас“ ООД