Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността (ПроКредитБанк)

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността, съвместно с Grontmi Carl Bro / IntegrationKfW и ПроКредит, България – INTEGRATION, Environment & Energy GmbH – Германия

 • Оценки за допустимост на проектите;
 • Изготвяне на верификационни доклади за отделните проекти;
 • Вид на проектите:
  • Проекти по енергийна ефективност включващи: Мерки за енергийна ефективност в сградите и в промишлени системи;
  • Проекти по ВЕИ включващи следните технологии: производство на енергия от биомаса, слънчеви инсталации за топла вода и PV;
  • Обучение.

Курс на обучение по възобновяеми енергийни източници в Европейската комисия

Курс на обучение по възобновяеми енергийни източници – Европейска комисия, Люксембург

 • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
 • Приложимост;
 • Оценка на ресурса;
 • Политики и инструменти, стимулиращи развитието на ВЕИ сектора;
 • Възможностите на ВЕИ технологиите за намаляване на емисиите от парникови газове.

Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и обучение в област Стара Загора

Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и обучение на специалисти по Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 – Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет“ BG161PO001/4.2-01/2008/011 – Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора

 • Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и методическо ръководство за прилагане на модела;
 • Организиране и провеждане на 2-дневно обучение на специалисти за работа с модела и събиране на данни в област Стара Загора;
 • Анализ на енергийния потенциал на всеки вид ВЕИ в общините от област Стара Загора – Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Опан.

Индивидуални курсове за обучение по възобновяеми енергийни източници и възобновяеми енергийни технологии

Индивидуални курсове по възобновяеми енергийни източници и възобновяеми енергийни технологии  – Частни фирми

 • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
 • Приложимост;
 • Оценка на ресурса;
 • Политики и инструменти, стимулиращи развитието на ВЕИ сектора;
 • Възможностите на ВЕИ технологиите за намаляване на емисиите от парникови газове.

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община – Столична община

 • Оценка на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
 • Оценка на структурата на енергопотребление на територията на Столична община;
 • Препоръки за изпълнение на енергоспестяващи мерки в 25 социални заведения на територията на Столична община;
 • Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за оползотворяването на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
 • Изготвяне на общинска база данни за местния ВЕИ потенциал;
 • Провеждане на обучение на общинските специалисти, в областта на оценка на ВЕИ потенциала, и избор на приложими ВЕИ технологии;
 • Представяне на окончателен доклад по проекта

Списък на социалните заведения, обект на настоящият проект:
1. Дом за стари хора – Район Дървеница
2. Дом за стари хора с отделение за лежащи – Район Горна баня
3. Дом за възрастни хора с деменция – Район Княжево
4. Дом за стари хора, Филиал – Район Зона Б-5
5. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Подгумер
6. Дом за деца и младежи (на възраст между 3-18г.) с умствена изостаналост
7. Дом за незрящи хора
8. Социален учебно професионален център “Княз Борис I” – Район Хаджи Димитър
9. Център за временно настаняване “В. Димитър” – Район Люлин
10. Център за временно настаняване на сираци над 16г. “Св. София” – Район Захарна фабрика
11. Център за временно настаняване на бездомни хора – Район Красна поляна
12. Столичен общински дневен дом за хора с умствени затруднения – Район Сердика
13. Столичен общински дневен център за социална интеграция на хора в неравностойно положение – Район Слатина
14. Военно инвалиден деон “Елена и Никола Иванови” – гр. Банкя
15. Център за временно настаняване на деца “Вяра, Надежда, Любов”
16. Център за социална интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър
17. Дневен център за хора с психични разстройства
18. Дом за деца “Асен Златаров” – Район Надежда
19. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Надежда” – Район Бъкстон
20. Дом за деца – Район Драгалевци
21. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Св. Иван Рилски” – Район Бъкстон
22. Дом за деца на възраст между 7-18 години “Христо Ботев” – Район Горна баня
23. Дом за деца на възраст между 7-18 години “П.Р.Славейков”
24. Санаториална ДГ No60 “Бор” – Район Витоша
25. ОДЗ No120 – Район Възраждане

Разработване на непазарен подход за насърчаване електропроизводството от възобновяеми енергийни източници по икономически най-ефективен начин

Разработване на непазарен подход за насърчаване електропроизводството от възобновяеми енергийни източници по икономически най-ефективен начин съвместно с Министерство на икономиката и енергетиката на Република България – Британско посолство – DEFRA

 • Задълбочен анализ относно целесъобразността от прилагане на диференциран подход за насърчаване на производството на електроенергия и топлоенергия от различни видове ВЕИ технологии, или алтернативно, от еднаквото насърчаване на енергийното оползотворяване на различните видове ВЕИ и ВЕИ технологии.
 • Разработване на методика за формиране на преференциална цена, с цел стимулиране оползотворяването на тези възобновяеми източници и използването на такива ВЕИ технологии, при които себестойността на произвежданата електроенергия е най-ниска.
 • Разработване на методология, с цел коригиране на определената преференциална цена на база на повишаване на маргиналните разходи.

Изграждане на капацитет за общинско устойчиво енергийно развитие на община Петрич

Изграждане на капацитета за общинско устойчиво енергийно развитие – Община Петрич

 • Създаване на системен подход за планиране и решаване на енергийните задачи в общината;
 • Изготвяне на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ на базата на достоверни оценки и анализи;
 • Реализиране на инвестиционен проект по ЕЕ/ВЕИ на база Публично-Частно Партньорство (ПЧП);
 • Повишаване нивото на информираност на общността за ползите от устойчивата енергия;
  • Предоставени следните програмни продукти и ръководства към тях:
   • Методика по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП);
   • Компютърен модел AREP-LP за оценка на потенциала от ВЕИ, пазарния потенциал на възобновяемата енергия и оценка на редуцираните количества парникови газове.

Обучение по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП) и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници в област Смолян

Обучение по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП) и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници – област Смолян – Областна администрация, гр. Смолян

 • Провеждане на обучение по местно устойчиво енергийно планиране и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници на област Смолян и общините: Чепеларе, Смолян, Неделино, Доспат, Девин, Баните, Рудозем, Мадан, Борино и Златоград.
 • Запознаване на местните власти с Методологията за местно устойчиво енергийно планиране;
 • Провеждане на обучение на компютърния модел “AREP” –  оценка на потенциала на ВЕИ и влиянието на Възобновяемите Енергийни Технологиите (ВЕТ) върху околната среда и пазара на енергия.

Повишаване уменията на местните власти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в област Стара Загора

Повишаване уменията на местните власти в областта на Енергийната Ефективност (ЕЕ) и Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) – Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора

Подпомогне местните власти (представители на пилотни общински администрации) при съставяне на предложения за инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), включително:

 • Изготвяне на критерии за избор на инвестиционни проекти по ЕЕ;
 • Енергоспестяващи технологии;
 • Критерии за избор на инвестиционни проекти по ВЕИ;
 • ВЕ технологии;
 • Структуриране на инвестиционни проекти;
 • Изготвяне на задание;
 • Оценка на финансово-икономическата стабилност на ВЕИ и ЕЕ проекти;
 • Изготвяне на план за наблюдение.

Провеждане на теоретично обучение и практически занимания:

 • Съдействие при разработването и структурирането на проектите;
 • Запознаване със специфичните изисквания на различни национални и Европейски фондове и търговски банки;
 • Подкрепа при изготвянето на основните раздели на проектите  предложения:
 • Финансов анализ;
 • Техническа оценка;
 • Изготвяне на тръжна документация.

Изготвяне на конкретни предложения за инвестиционни проекти, за всяка една община поотделно, в зависимост от съответните общински програми по ЕЕ и ВЕИ.