Изграждане на система за енергийно оползотворяване на биомасата в района на гр. Никопол

Изграждане на система за енергийно оползотворяване на биомасата в района на гр. Никопол – Black and Veatch Special Projects Corporation, САЩ

  • Оценка на въздействието върху околната среда;
  • Оценка на социалното влияние;
  • Натура 2000;
  • Анализ на законовите и под-законови пречки и ограничения.

Практическо приложение на ОВОС за планове и програми в България

Практическо приложение на ОВОС за планове и програми в България – Ecofys International Project BV, Холандия

  • Подпомагане на Министерството на околната среда и водите при създаването на правила и наредби за ОВОС (Оценка Въздействието върху Околната Среда);
  • Укрепване на двустранното сътрудничество между Холандия и България;
  • Определяне на структурата на настоящето законодателство въз основа на Европейските наредби;
  • Определяне на основни действащи лица при изпълнение на проекти по ОВОС и оценка на техния потенциал.