Разработване на проектна документация за оценка на редуцирани емисии на парникови газове

Разработване на проектна документация (Project Information Note (PIN) & Project Design Document (PDD)) – Camco Advisory Services – Великобритания 

 • Skopje Cogeneration (CDM) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката за емисии е направена за производство на електроенергия, като се използва топлината на изходящите димни газове; 
 • Solombala PPM (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма  „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI). Оценката на емисиите са за котел за производство на пара работещ с мазут и замяната на мазута с отпадъчна биомаса от производствения цикъл.
 • Neman PPM (NPPM) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI) . Целта на прилаганата технология е повишаване на ефективността при изгарянето на кори и дървесни отпадъци в котел за производство на топлинна енергия, както и замяната на енергоносител мазут с енергоносител природен газ при производството на топлоенергия.
 • JSC “EFCO” (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI). Приложена технология – замяна на мазут с отпадък от биомаса (люспи от слънчоглед) при котел за производство на топлинна енергия.

Разработване на проектна документация за оценка на редуцирани емисии на парникови газове

Разработване на проектна документация (Project Information Note (PIN) & Project Design Document (PDD)) – Camco Advisory Services – Великобритания

 • CDM Muda Cogen (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“(Clean Development Mechanism – CDM) . Оценката на емисиите е направена за комбиниран цикъл за топло и електропроизводство и загубите при електроенергия от пренос.
 • Kalen (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката на емисиите е направена за производство на електроенергия от ВЕЦ.
 • Skopje Cogeneration (CDM) –оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката за емисии е направена за производство на електроенергия, като се използва топлината на изходящите димни газове.

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проекти за развитие на въглеродните активи

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проекти за развитие на въглеродните активи – Camco Advisory Services, Великобритания

 • Подробен преглед на съществуващата проектна документация; 
 • Изготвяне на резюме, което да доразвие оценката за въглеродните активи; 
 • Консултации, относно възможностите за увеличаване стойността на въглеродните активи;
 • Оценка на въглеродните активи в светлината на моментното състояние на пазара и на интереса на потенциалните купувачи;
 • Подготовка на проектната документация; 
 • Осребряване на активите.

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проект за въвеждане на нова транспортна система за превоз на руда и изграждане на нов КЕТ в рудник “Елаците мед”

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проект за въвеждане на нова транспортна система за превоз на руда и изграждане на нов корпус за едро трошене в рудник “Елаците мед” – “Елаците мед” АД

 • Изготвяне на проектна идея:
 • Изготвяне на пълна проектна документация за за въвеждане на нова транспорта схема за превоз на руда и изграждане на Корпус за Едро Трошене (КЕТ) в рудник “Елаците мед”;
  1. разработване и представяне на Проучване на Базовата Линия (Baseline Study – BLS);
  2. разработване и представяне на План за Мониторинг (Monitoring Plan – MP);
  3. придобиване на независимо утвърждение (Independent Validation) на Проучването на базовата линия (BLS) и на Плана за мониторинг (MP) – представляващо, по Протокола от Киото, необходимо условие за задействането на всякакъв проект за Съвместно Изпълнение (JI), с цел придобиване на въглеродно финансиране за удостоверени единици намаление на емисии (ERU’s);
 • Предложение за потенциални купувачи на емисии.

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проект за оценка на ветровия потенциал в района на община Каварна

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проект за оценка на ветровия потенциал в района на община Каварна – European Energy Investments Ltd (EEI Ltd), Великобритания

 • Изготвяне на проектна идея;
 • Изготвяне на пълна проектна документация – включително описание на основната линия на проекта, предварително проучване и план за наблюдение и управление на проекта, съобразно одобрена методология за мониторинг.

Енергийно използване на биомасата за енергийна ефективност в хартиена фабрика “Стамболийски”

Енергийно използване на биомасата за енергийна ефективност – хартиена фабрика “Стамболийски”, България – KWI Management Consultants and Auditors – Австрия и CAMCO International – Великобритания

 • Монтаж на котел за изгаряне на биомаса с капацитет около 185,000 MWh/г, с цел използване на дървесните кори и утайки от влакна за производство на топлинна енергия;
 • Намаляване на вредните емисии, в резултат на замяна на конвенционални горива (природен газ и дизелово гориво) с възобновяем източник на енергия (биомаса);
 • Приложение на мерки по енергийна ефективност, с цел намаляване на специфичното електро и енергопотребление.

Инсталиране на бойлер за изгаряне на биомаса (дървесни кори) в “Свилоза” АД

Инсталиране на бойлер за изгаряне на биомаса (дървесни кори) в “Свилоза” АД, България – Prototype Carbon Fund и ESD Ltd. – Великобритания

Първият договор подписан в България за продажба на CO2 емисии между Prototype Carbon Fund (PCF), управляван от Световната Банка, и “Свилоза”АД, България.

 • Инсталиране на котел за изгаряне на биомаса (дървесни кори);
 • Структурни промени в консумацията на гориво: Замяна на въглища и течни горива с дървесни кори;
 • Намаляване на емисиите на CO2: Годишно намаляване на емисиите с около 75 000 тона CO2 екв.