Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Асистент по верификация / Верификатор съвместно с КПМГ-България по проект „Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” Проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, изпълняван по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България – Възложител „Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 • Извършване на проверки на място – 434 договора;
 • Актуализиране на Списъка на Допустимите Категории, Материали и Оборудване (СДМО);

Оценка на пазара за търговското използване на биомасата за производство на топло и електроенергия в България, Румъния, Украйна, Беларус и Турция

Проект „Оценка на пазара за търговското използване на биомасата за производство на топло и електроенергия в България, Румъния, Украйна, Беларус и Турция“ – „Österreichische Bundesforste” – Австрия/EBRD

 • Оценка на основните търговски участници в сектор биомаса, от производствения ресурс до крайния потребител;
 • Оценка на бъдещoто развитие на биомаса в България като енергиен източник;
 • Мерки и стимули, необходими за увеличаване изпълнението на повече проекти по биомаса в България.

Мониторинг на проект за подобряване на енергийната ефективност, гр. Гоце Делчев

Мониторинг на проект за подобряване на енергийната ефективност в МБАЛ “Иван Шкендеров”, гр. Гоце Делчев – INTEGRATION GmbH, Германия

 • Преглед на цялата документация;
 • Посещение на обекта;
 • Среща с представители на Община Гоце Делчев, Министерството на финансите, заинтересовани страни, Focal Point;
 • Изготвяне на подробен мониторинг доклад и чеклист.

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността (ПроКредитБанк)

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността, съвместно с Grontmi Carl Bro / IntegrationKfW и ПроКредит, България – INTEGRATION, Environment & Energy GmbH – Германия

 • Оценки за допустимост на проектите;
 • Изготвяне на верификационни доклади за отделните проекти;
 • Вид на проектите:
  • Проекти по енергийна ефективност включващи: Мерки за енергийна ефективност в сградите и в промишлени системи;
  • Проекти по ВЕИ включващи следните технологии: производство на енергия от биомаса, слънчеви инсталации за топла вода и PV;
  • Обучение.

Курс на обучение по възобновяеми енергийни източници в Европейската комисия

Курс на обучение по възобновяеми енергийни източници – Европейска комисия, Люксембург

 • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
 • Приложимост;
 • Оценка на ресурса;
 • Политики и инструменти, стимулиращи развитието на ВЕИ сектора;
 • Възможностите на ВЕИ технологиите за намаляване на емисиите от парникови газове.

Одит на ветрогенераторите на Gamesa и Българските стандарти и законодателство

„Одит на ветрогенераторите на Gamesa и Българските стандарти и законодателство“ – Gamesa Innovation and Technology, S.L. Unipersonal Inc. – Испания

 • Посещение на обект;
 • Преглед на Българските стандарти и законодателство, включително:
  • присъединяване към мрежата;
  • сертификати за ветрогенератори и компоненти;
  • изграждане и конструкции;
  • въздействие върху околната среда;
  • здраве и безопасност;
 • Изготвяне и актуализиране на доклади. 

Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и обучение в област Стара Загора

Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и обучение на специалисти по Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 – Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет“ BG161PO001/4.2-01/2008/011 – Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора

 • Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и методическо ръководство за прилагане на модела;
 • Организиране и провеждане на 2-дневно обучение на специалисти за работа с модела и събиране на данни в област Стара Загора;
 • Анализ на енергийния потенциал на всеки вид ВЕИ в общините от област Стара Загора – Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Опан.

Индивидуални курсове за обучение по възобновяеми енергийни източници и възобновяеми енергийни технологии

Индивидуални курсове по възобновяеми енергийни източници и възобновяеми енергийни технологии  – Частни фирми

 • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
 • Приложимост;
 • Оценка на ресурса;
 • Политики и инструменти, стимулиращи развитието на ВЕИ сектора;
 • Възможностите на ВЕИ технологиите за намаляване на емисиите от парникови газове.

Предпроектно проучване и изготвяне на слънчев енергиен одит за изграждане на фотоволтаичен парк в с.Камчия, община Сунгурларе

Предпроектно проучване и изготвяне на слънчев енергиен одит за изграждане на фотоволтаичен парк в с.Камчия, община Сунгурларе  – “Вени-1” ЕООД

 • Оценка на географските и климатични характеристика на района;
 • Критерии за оценка за възможностите за изграждане на фотоволтаичен парк;
 • Оценка на теоретичния и технически потенциал на слънчевата енергия за конкретния терен;
 • Оценка на технологичния потенциал за различни типове слънчеви панели;
 • Технико-икономическа оценка на проекта;
 • Оценка на риска;
 • Оценка на емисиите СО2;
 • Анализ на законовите и нормативни пречки и ограничения.