Изграждане на система за енергийно оползотворяване на биомасата в района на гр. Никопол

Изграждане на система за енергийно оползотворяване на биомасата в района на гр. Никопол – Black and Veatch Special Projects Corporation, САЩ

 • Оценка на въздействието върху околната среда;
 • Оценка на социалното влияние;
 • Натура 2000;
 • Анализ на законовите и под-законови пречки и ограничения.

Разработване на проектна документация за оценка на редуцирани емисии на парникови газове

Разработване на проектна документация (Project Information Note (PIN) & Project Design Document (PDD)) – Camco Advisory Services – Великобритания 

 • Skopje Cogeneration (CDM) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката за емисии е направена за производство на електроенергия, като се използва топлината на изходящите димни газове; 
 • Solombala PPM (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма  „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI). Оценката на емисиите са за котел за производство на пара работещ с мазут и замяната на мазута с отпадъчна биомаса от производствения цикъл.
 • Neman PPM (NPPM) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI) . Целта на прилаганата технология е повишаване на ефективността при изгарянето на кори и дървесни отпадъци в котел за производство на топлинна енергия, както и замяната на енергоносител мазут с енергоносител природен газ при производството на топлоенергия.
 • JSC “EFCO” (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за съвместно изпълнение“ (Joint Implementation – JI). Приложена технология – замяна на мазут с отпадък от биомаса (люспи от слънчоглед) при котел за производство на топлинна енергия.

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община

Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община – Столична община

 • Оценка на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
 • Оценка на структурата на енергопотребление на територията на Столична община;
 • Препоръки за изпълнение на енергоспестяващи мерки в 25 социални заведения на територията на Столична община;
 • Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за оползотворяването на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
 • Изготвяне на общинска база данни за местния ВЕИ потенциал;
 • Провеждане на обучение на общинските специалисти, в областта на оценка на ВЕИ потенциала, и избор на приложими ВЕИ технологии;
 • Представяне на окончателен доклад по проекта

Списък на социалните заведения, обект на настоящият проект:
1. Дом за стари хора – Район Дървеница
2. Дом за стари хора с отделение за лежащи – Район Горна баня
3. Дом за възрастни хора с деменция – Район Княжево
4. Дом за стари хора, Филиал – Район Зона Б-5
5. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Подгумер
6. Дом за деца и младежи (на възраст между 3-18г.) с умствена изостаналост
7. Дом за незрящи хора
8. Социален учебно професионален център “Княз Борис I” – Район Хаджи Димитър
9. Център за временно настаняване “В. Димитър” – Район Люлин
10. Център за временно настаняване на сираци над 16г. “Св. София” – Район Захарна фабрика
11. Център за временно настаняване на бездомни хора – Район Красна поляна
12. Столичен общински дневен дом за хора с умствени затруднения – Район Сердика
13. Столичен общински дневен център за социална интеграция на хора в неравностойно положение – Район Слатина
14. Военно инвалиден деон “Елена и Никола Иванови” – гр. Банкя
15. Център за временно настаняване на деца “Вяра, Надежда, Любов”
16. Център за социална интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър
17. Дневен център за хора с психични разстройства
18. Дом за деца “Асен Златаров” – Район Надежда
19. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Надежда” – Район Бъкстон
20. Дом за деца – Район Драгалевци
21. Дом за деца на възраст между 3-7 години “Св. Иван Рилски” – Район Бъкстон
22. Дом за деца на възраст между 7-18 години “Христо Ботев” – Район Горна баня
23. Дом за деца на възраст между 7-18 години “П.Р.Славейков”
24. Санаториална ДГ No60 “Бор” – Район Витоша
25. ОДЗ No120 – Район Възраждане

Актуализация на анализи за изграждане на 8 малки ВЕЦ по водоснабдителната система на София

Актуализация на технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализи относно възможностите за изграждане на 8 малки ВЕЦ по водоснабдителната система на гр. София – Столична община

 • Правен анализ:
  • Преглед на действащото в момента законодателство и анализ на възможните варианти за реализация на проекта;
  • Изготвяне на практически препоръки и юридическа рамка за реализация на проекта.
 • Екологичен анализ:
  • Актуализация на екологични оценки за 7 МВЕЦ, предвид настъпилите изменения в законодателството за периода 2005-2008;
  • Изготвяне на оценка за съвместимост на инвестиционното предложение съгласно Закона за биологичното разнообразие.
 • Социален анализ:
  • Актуализация на пазара на труда в София;
 • Технически анализ:
  • Технически анализ на МВЕЦ;
  • Определяне на годишното количество произведена електроенергия:
  • Актуализация на количествено-стойностната сметка.
 • Финансово-икономически анализ:
  • Актуализиране на общите разходи за инвестиции и експлоатационни разходи за всяка една централа поотделно;
  • Актуализиране на приходите, генерирани от проекта;
  • Определяне на себестойността на произвежданата електроенергия за всяка една МВЕЦ поотделно;
  • Оценка на икономическата ефективност за всяка МВЕЦ;
  • Определяне на финансово-икономическите индикатори на проекта (вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията и на собствения капитал, нетна сегашна стойност и срок на откупуване на инвестициите.

Прединвестиционно и инвестиционно проучване за изграждане на ветрови парк на Вандевал Енерджи

Прединвестиционно проучване и инвестиционно проучване за изграждане на ветрови парк на поземлен имот – „Вандевал Енерджи“ ООД

Пред-инвестиционното проучване включваше:

 • Определяне географските координати на терена и първична оценка на климатичните особености;
 • Определяне на критериите за предварителна оценка на възможностите за изграждане на ветрови парк (достъпност, орография, връзка с електрическата мрежа и др.);
 • Оценка на рисковете;

Инвестиционно проучване включваше:

 • Оценка на теоретичния и технически потенциал на вятъра за избрания терен;
 • Оценка на годишното количество произведена електроенергия за различни типове ветрови турбини;
 • Определяне на оптимална конфигурация за разположение на различни видове ветрови турбини на избрания терен;
 • Финансов анализ на проекта;
 • Икономически анализ на проекта (на база всички разгледани варианти на ветрови турбини);
 • Оценка на редуцираните емисии парникови газове.

Прединвестиционно проучване за изграждане на фотоволтаична централа в землището на с. Камено, община Сливен

Прединвестиционно проучване за изграждане на фотоволтаична централа в землището на с. Камено, община Сливен – ЕТ „Иван Славов“

 • Определяне географските координати на терена и първична оценка на климатичните особености;
 • Оценка на релефа и околностите, местните препятствия и др.;
 • Оценка на възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа;
 • Оценка на рисковете;
 • Оценка на техническия потенциал на слънчевата енергия в региона;
 • Оценка на годишното количество произведена електроенергия за различни типове слънчеви колектори;
 • Технико-икономически анализ;
 • Оценка на емисии въглероден двуокис;
 • Изготвяне на доклад за диференциран слънчево-енергиен одит;
 • Изготвяне на предложение и препоръки за по-нататъшни дейности.

Разработване на проектна документация за оценка на редуцирани емисии на парникови газове

Разработване на проектна документация (Project Information Note (PIN) & Project Design Document (PDD)) – Camco Advisory Services – Великобритания

 • CDM Muda Cogen (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“(Clean Development Mechanism – CDM) . Оценката на емисиите е направена за комбиниран цикъл за топло и електропроизводство и загубите при електроенергия от пренос.
 • Kalen (PDD) – оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъма за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката на емисиите е направена за производство на електроенергия от ВЕЦ.
 • Skopje Cogeneration (CDM) –оценка на редуцирани емисии на парникови газове по механизма „Механизъм за чисто развитие“ (Clean Development Mechanism – CDM). Оценката за емисии е направена за производство на електроенергия, като се използва топлината на изходящите димни газове.

Предварително проучване за слънчева фотоволтаична инсталация на Прима спорт

Предварително проучване на условията за изпълнение на слънчева фотоволтаична инсталация – „Прима спорт“ ЕООД

 • Определяне географските координати на терена и първична оценка на климатичните особености;
 • Оценка на релефа и околностите, местните препятствия и др.;
 • Оценка на възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа;
 • Оценка на рисковете.
 • Изготвяне на доклад за диференциран слънчево-енергиен одит;
 • Изготвяне на предложение и препоръки за по-нататъшни дейности.

Разработване на непазарен подход за насърчаване електропроизводството от възобновяеми енергийни източници по икономически най-ефективен начин

Разработване на непазарен подход за насърчаване електропроизводството от възобновяеми енергийни източници по икономически най-ефективен начин съвместно с Министерство на икономиката и енергетиката на Република България – Британско посолство – DEFRA

 • Задълбочен анализ относно целесъобразността от прилагане на диференциран подход за насърчаване на производството на електроенергия и топлоенергия от различни видове ВЕИ технологии, или алтернативно, от еднаквото насърчаване на енергийното оползотворяване на различните видове ВЕИ и ВЕИ технологии.
 • Разработване на методика за формиране на преференциална цена, с цел стимулиране оползотворяването на тези възобновяеми източници и използването на такива ВЕИ технологии, при които себестойността на произвежданата електроенергия е най-ниска.
 • Разработване на методология, с цел коригиране на определената преференциална цена на база на повишаване на маргиналните разходи.

Изграждане на капацитет за общинско устойчиво енергийно развитие на община Петрич

Изграждане на капацитета за общинско устойчиво енергийно развитие – Община Петрич

 • Създаване на системен подход за планиране и решаване на енергийните задачи в общината;
 • Изготвяне на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ на базата на достоверни оценки и анализи;
 • Реализиране на инвестиционен проект по ЕЕ/ВЕИ на база Публично-Частно Партньорство (ПЧП);
 • Повишаване нивото на информираност на общността за ползите от устойчивата енергия;
  • Предоставени следните програмни продукти и ръководства към тях:
   • Методика по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП);
   • Компютърен модел AREP-LP за оценка на потенциала от ВЕИ, пазарния потенциал на възобновяемата енергия и оценка на редуцираните количества парникови газове.