Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проекти за развитие на въглеродните активи

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проекти за развитие на въглеродните активи – Camco Advisory Services, Великобритания

 • Подробен преглед на съществуващата проектна документация; 
 • Изготвяне на резюме, което да доразвие оценката за въглеродните активи; 
 • Консултации, относно възможностите за увеличаване стойността на въглеродните активи;
 • Оценка на въглеродните активи в светлината на моментното състояние на пазара и на интереса на потенциалните купувачи;
 • Подготовка на проектната документация; 
 • Осребряване на активите.

Разработване на бизнес план за производство на биоетанол на Интер Етан Сървисис

Разработване на бизнес план за производство на биоетанол с капацитет 600 000 л/дневно – “Интер Етан Сървисис” ООД

 • Разработване на бизнес план за производство на биоетанол, включващ следните етапи:
  • Анализ на бизнеса;
  • Мисия и стратегия;
  • Маркетингов план;
  • Производствен план;
  • Инвестиционен план;
  • Организация и управление;
  • Финансов план.

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на община Стралджа

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на община Стралджа – „Стралджа БГ“ ЕООД

 • Изготвяне на обща географска и климатична характеристика на района;
 • Потенциални терени за изграждане на ветрови парк;
 • Критерии за предварителна оценка относно възможностите за изграждане на ветрови парк;
 • Предложения за по-нататъшни дейности.

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на Белоградчик

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на Белоградчик – „Горовладелска и земеделска кооперация – Дриади“, Белоградчик

 • Изготвяне на обща географска и климатична характеристика на района;
 • Потенциални терени за изграждане на ветрови парк;
 • Критерии за предварителна оценка относно възможностите за изграждане на ветрови парк;
 • Предложения за по-нататъшни дейности.

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на с. Стража, област Търговище

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на с. Стража, област Търговище – БМП „Близнаци“ – “Метал Пластик” ООД

 • Изготвяне на обща географска и климатична характеристика на района;
 • Потенциални терени за изграждане на ветрови парк;
 • Критерии за предварителна оценка относно възможностите за изграждане на ветрови парк;
 • Предложения за по-нататъшни дейности.

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на с. Антон

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на с. Антон – „Хепиър Пауър Енержи“ ООД

 • Изготвяне на обща географска и климатична характеристика на района;
 • Потенциални терени за изграждане на ветрови парк;
 • Критерии за предварителна оценка относно възможностите за изграждане на ветрови парк;
 • Предложения за по-нататъшни дейности.

Възможности за оползотворяване на биомасата в района на Асарел-Медет

Възможности за оползотворяване на биомасата в района на „Асарел-Медет“ АД, Панагюрище – „Асарел-Медет“ АД, Панагюрище

 • Количествена и качествена оценка на неоползотворената биомаса в горските стопанства в района на “Асарел-Медет”;
 • Оценка на организационните дейности и цени на доставка на биомасата;
 • Предложение на приложими енергопреобразуващи технологии на биомаса в “Асарел-Медет”АД;
 • Технико-икономически оценки;
 • Обзор на нормативната уредба, свързана с оползотворяването на биомасата в България.

Предварително проучване на възможностите за монтаж на ветрови генератори

Предварително проучване на района около Каварна и Шабла за възможностите за монтиране на ветрови генератори – Fieldstone Private Capital Group Ltd, European Energy Investment (E.E.I) Ltd

 • Оценка на ветровия потенциал на територията на Каварна и Шабла;
 • Оценка на годишното производство на електроенергия;
 • Изготвяне на финансово-икономически оценки;
 • Оценка на стойността на 1kWh произведена електроенергия;
 • Оценка на спестените емисии парникови газове;
 • Препоръки към типа и производителя на ветрогенераторите.

Предварително проучване на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България

Предварително проучване на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България – European Energy Investments (EEI) Ltd, Великобритания

 • Оценка на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България за електропроизводство;
 • Възможности за инсталиране на малки електрогенериращи инсталации в съседство с подбрани депа за отпадъци. 

Енергийно обследване и сертифициране на сграда на Динев – ТСС

Енергийно обследване на две сгради. Издаване на сертификат за енергийна ефективност клас „А” на всяка една от сградите – “Динев – ТСС” ЕООД

 • Обследване на енергийна ефективност на две сгради на Борсата за електронна реализация на стоки за полиграфията и опаковъчната промишленост (БЕРС):
  • Терминал 1 – сграда с офиси и складова база;
  • Терминал 2 – складова база.
 • Издаване на сертификат за енергийна ефективност клас „А” на всяка една от сградите.