Процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в областта на енергетиката – Проект PROMISE

Процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в областта на енергетиката  (Promise) – Програма ALTENER на Европейската комисия

 • Включване на Възобновяемите Енергийни източници (ВЕИ) (като алтернатива за рационално използване на енергията) в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в областта на енергетиката;
 • Изпълнение на проекти по ВЕИ и Енергийна Ефективност (ЕЕ), с цел подобряване условията на доставка на енергия.
 • Намиране на решения, чрез които да се намали цената на енергията в общините;
 • Преодоляване на препятствията, стоящи пред общините, при изпълнение на процедури по възлагане на обществените поръчки на проекти по ВЕИ и Рационално Използване на Енергия (РИЕ);
 • Съдействие при изпълнение на процедури по възлагане на обществени поръчки на проекти в областта на ЕЕ и ВЕИ. Подпомагане на устойчивото развитие на местно ниво;
 • Разработване на ръководство за включване на проекти по ЕЕ и РИЕ в процеса на възлагане на обществени поръчки.
 • Екип по проекта: “И Ес Ди – България” ООД, ESD Ltd – Великобритания, KWI – Австрия
  EC BREC – Полша, INESTENE – Франция

SAFIRE – местно планиране

Проект SAFIRE – местно планиране – Пета рамкова програма: Енергия, околна среда и устойчиво развитие на Европейския комисия

 • Помощ при разпространението и прилагането на компютърен модел за местно енергийно планиране, като средство за насърчаване на инвестиции в “чисти” технологии.
 • Разработване на нова версия на компютърния модел “SAFIRE”(Рамка за Стратегическа Оценка на Използването на Рационална Енергия), с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
 • Изпълнен в седем държави: Полша, България, Великобритания, Австрия, Литва, Словакия и Словения.

Проектиране на слънчева инсталация за топла вода в “Дом за стари хора”

Проектиране на слънчева инсталация за топла вода в “Дом за стари хора” – гр. Силистра – Община Силистра

 • Проектиране на слънчева инсталация за топла вода на обект “Дом за стари хора”, град Силистра;
 • Отопление и вентилация;
 • Ел. и КИП и А;
 • Екип: “И Ес Ди – България”ООД и ЕТ “РАГАТ” Силистра.

Задоволяване на енергийните нужди на населението с 100% възобновяеми енергийни източници

Задоволяване на енергийните нужди на населението с 100% ВЕИ – Програма ALTENER на Европейската Комисия

“И Ес Ди – България” е избрана за наблюдател по този проект.

 • Описание на енергийното търсене и потребление в област Ландал, Португалия;
 • Оценка на потенциала на ВЕИ;
 • Намиране на най-добри технически решения за замяна на традиционните източници на енергия с възобновяеми източници на енергия;
 • Икономически и социален анализ на избраните проекти и оценка на приноса им към опазване на околната среда;
 • Представяне и разпространение на резултатите от проекта;
 • Определяне на всички необходими технически и други (законови, финансови) предпоставки, необходими за развитието на проекти по ВЕИ с цел покриване на енергийните нужди на област Ландал;
 • Екип: “И Ес Ди – България” ООД, AGEEN (Португалия), CDSC – Centro Desenvolvmento Social e Cultural (Португалия), Ing. Claudio Bortoluzzi (Италия)
  BLT – Federal Institute of Agricultural Engineering (Австрия), EDEN – Energie, Developpment, Environment (Франция), FAIRTEC (Франция).

Възобновяемите енергийни източници – предпоставка за устойчиво развитие на околната среда на община Троян

Възобновяемите енергийни източници – предпоставка за устойчиво развитие на околната среда на община Троян – Фондация “Време”

 • Оценка на потенциала на местния ВЕИ ресурсна територията на община Троян, в това число слънчева енергия, геотермална и хидро енергия и отпадъчна биомаса;
 • Проектиране на слънчева инсталация за топла вода;
 • Оценка на приложими ВЕИ технологии;
 • Обучение на 30 местни специалисти и представители на общинската администрация.

Инсталиране на бойлер за изгаряне на биомаса (дървесни кори) в “Свилоза” АД

Инсталиране на бойлер за изгаряне на биомаса (дървесни кори) в “Свилоза” АД, България – Prototype Carbon Fund и ESD Ltd. – Великобритания

Първият договор подписан в България за продажба на CO2 емисии между Prototype Carbon Fund (PCF), управляван от Световната Банка, и “Свилоза”АД, България.

 • Инсталиране на котел за изгаряне на биомаса (дървесни кори);
 • Структурни промени в консумацията на гориво: Замяна на въглища и течни горива с дървесни кори;
 • Намаляване на емисиите на CO2: Годишно намаляване на емисиите с около 75 000 тона CO2 екв.

 

Количествена оценка на биомаса от твърди селскостопански отпадъци

Количествена оценка на биомаса от твърди селскостопански отпадъци – Минна индустрия, България

 •  Качествена и количествена характеристика на твърдите селскостопански отпадъци;
 • Енергийна характеристика на твърдите селскостопански отпадъци;
 • Количествена оценка на селскостопанските отпадъци по административни области (съгласно административното деление на страната към 2000 година);
 • Оценка на общия потенциал на твърди селскостопански отпадъци.

България: Местно устойчиво енергийно планиране в три пилотни общини -Кюстендил, Сапарева баня и Кочериново

България: Местно устойчиво енергийно планиране в три пилотни общини -Кюстендил, Сапарева баня и Кочериново – Британско посолство в София/Know How Fund/DFID

 • Повишаване на способността на местните власти в пилотните региони да планират и прилагат мерки за подобряване на енергийните услуги, отчитайки нуждите на всички заинтересовани страни;
 • Разработване на рамка в пилотния регион Кюстендил, с цел определяне и приложение на приоритетни мерки за подобряване на енергийните услуги;
 • Повишаване на способността и уменията на служителите на Държавната агенция по енергийна ефективност (понастоящем Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие (АУЕЕ)), към Министерството на енергетиката, да подпомагат и обучават местните власти;
 • Изготвяне на стратегия, за АУЕЕ, за разширяване на възможностите за приложение на енергийното планиране от местните власти на национално ниво, включително и план за наблюдение и оценка на въздействието от приложението на енергийното планиране;
 • Определяне, съвместно с АУЕЕ, на правните и институционални бариери пред използването на ВЕИ и възможните действия за тяхното преодоляване.

Стратегия за устойчиво развитие на индустрията за производство на пелети и брикети от дървесни отпадъци

Стратегия за устойчиво развитие на индустрията за производство на пелети и брикети от дървесни отпадъци – Програма ALTENER на Европейската комисия

 • Преглед и оценка на производството и пазара на пелети и брикети в Португалия, Франция, България и Ирландия;
 • Определяне на корективни мерки за подобряване организацията на пазара на пелети и брикети;
 • Разработване на план за действие за подпомагане развитието на пазара на пелети и брикети;
 • Организиране на два образователни семинара (Полша/България);
 • Оценка на развитието на пазара на пелети и брикети върху местната икономика (разкриване на нови работни места, намаляване на вредните емисии и др.);
 • Екип: “И Ес Ди – България” ООД; CCE – Centro para Conseravacao de Energia (Португалия); APCEDE (Франция); NUI (Ирландия).

Стратегия за нарастване на пазарното проникване на ВЕИ в градските райони

Стратегия за нарастване на пазарното проникване на ВЕИ в градските райони – Програма ALTENER на Европейската комисия

 • Определяне на наличния ресурс от ВЕИ по видове за район с население 100 хиляди жители (за България – гр. Шумен);
 • Установяване на потреблението на топлоенергия, електроенергия и конвенционални горива в пилотния район;
 • Оценка на ВЕИ технологиите;
 • Изготвяне на план за действие;
 • Представяне на резултатите на общинско ниво;
 • Екип: „И Ес Ди – България“ ООД; Centro para Conseravacao de Energia (Португалия); EREN (Испания).