Фирмата

Фирма “И Ес Ди – България” ООД е консултантска фирма създадена на 17 март 1998. Дейността на фирмата е фокусирана в областта на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ),  Енергийна Ефективност (ЕЕ), Местното устойчиво енергийно планиране (МУЕП), Когенерацията и Търговията с емисии на парникови газове.

През периода от 1998 до 2009, фирма “И Ес Ди – България” ООД е част от британската фирма ESD Ltd./Camco/redT energy, една от най-големите компании в областта на околната среда и търговията с въглеродни активи в Централна и Източна Европа, Китай, САЩ и Африка.

От 2009, “И Ес Ди – България” ООД е официален представител на Camco/redT energy в България.

Фирма “И Ес Ди – България ООД” предлага на своите клиенти следните специализирани, консултантски услуги:

  • Пазарни проучвания в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и когенерацията;
  • Технически и икономически оценки и управление на инвестиционни проекти по ЕЕ и ВЕИ;
  • Енергийни одити и консултации при проектиране и изграждане на енергийни системи на базата на възобновяеми енергийни технологии;
  • Консултантски услуги , включително мониторинг и управление на проекти, в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, финансирани по Оперативните Програми на Европейския съюз (ЕС).
  • Оценка на потенциала на ВЕИ на национално, областно и общински равнище;
  • Техническа помощ на държавни и общински администрации в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, когенерацията и местно устойчиво енергийно планиране;
  • Организиране на курсове за обучение, национални и международни семинари и работни срещи;
  • Разработване на специализирани методики и компютърни модели в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и когенерацията.