История

През 1995 година, ESD Ltd.– Великобритания печели проект по програма PHARE “Техническа и икономическа оценка на ВЕИ потенциала в България” – първия и единствен до момента по обхват проект за България.  След успешното приключване на проекта, ESD Ltd и Българските консултанти по проекта създават фирма “И Ес Ди – България” ООД.

“И Ес Ди – България” ООД е регистрирана на 17 март 1998, като консултантска фирма в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, когенерацията, устойчивото развитие и управлението на околната среда.

През периода 1998-2009, като част от британската фирма ESD Ltd/Camco/redT energy, една от водещите компании в областта на опазване на околната среда и търговията с въглеродни активи в Централна и Източна Европа, Китай, САЩ, Африка, и след 2009, когато става 100% българско дружество и официален представител на Camco в България, “И Ес Ди – България” ООД изпълнява редица важни за България проекти:

2001 – първият проект в България за продажба на емисии въглероден двуокис. “И Ес Ди – България” ООД, съвместно с ESD Ltd/Camco/redT energy, изготви цялата проектна документация и съдейства при подписването на първият договор за покупка и продажба на емисии СО2 между Prototype Carbon Fund (PCF), управляван от Световната банка и „Свилоза” АД.

2002 – “И Ес Ди – България” ООД, съвместно с ESD Ltd/Camco, положи основите на енергийното планиране в България с разработването на Методика за енергийно планиране и стратегия за устойчиво развитие. Местното устойчиво енергийно планиране (МУЕП) представлява новаторски подход, на базата на децентрализирано общинско планиране, постигащ организиране на заинтересованите лица в рамките на отделните общини, с цел подбор и реализация на системи и инсталации за устойчиво генериране, разпределение и потребление на енергия. Методиката обединява математически подход и различни гледни точки, цели и перспективи в отговор на актуалните енергийни и икономически потребности на съвременното общество и бизнеса и тяхното въздействие върху околната среда.

2004 – “И Ес Ди – България” ООД разработи схема за Търгуеми зелени сертификати (ТЗС), приложима в Централна и Източна Европа, която има за цел насърчаване и бързото навлизане на възобновяемата електрическа енергия в енергийната система на България. “И Ес Ди – България” ООД изготви и предостави на Министерството на енергетиката и ДКЕВР методика и софтуер за определяне на изкупни преференциални цени на електроенергията от ВЕИ.

2001-2014 – извърши енергийно обследване на над 200 обекта (училища, болници, детски градини, административни и търговски сгради) в България, Великобритания и Южна Африка.

2006-2014 – “И Ес Ди – България” ООД притежава Сертификати за акредитация издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност) за извършване на енергийни одити на сгради. От 2014, не е сертифицирана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), но експертите на фирмата работят съвместно с водещите Български фирми, акредитирани от АУЕР, за извършване на енергийни одити на сгради и промишлени предприятия и предлага цялостни технически и икономически анализи и решения.

2009 – “И Ес Ди – България” ООД е първата компания, която подкрепи Европейската инициатива за чисто развитие и зелени общества, като включи в портфолиото си оценка на екологичното въздействие, чрез изготвяне на въглероден отпечатък на организация, дейност, услуга, събитие, продукт придружен с въглероден калкулатор изцяло съобразен с дейността и целите на клиента.

2012-2015 – Като Асистент по Верификация/ Верификатор, “И Ес Ди-България” ООД, съвместно с КПМГ-България верифицира 434 проекта по проект „Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика – 2007 – 2013”.

От 2000 до сега, “И Ес Ди – България” ООД е разработила редица специализирани методологии и компютърни модели за оценка на емисии парникови газове, преференциални тарифи за насърчаване производството на електроенергия от ВЕИ, методика за устойчиво развитие и намаляване на енергийната зависимост, методика и програмен продукт за енергиен мениджмънт и текущ контрол на индикаторите за ЕЕ в промишлени предприятия.