Александър Пенчев

Александър Пенчев,
Магистър, Машинен инженер – ОВ

Управител

Експерт с повече от 30 години професионален опит в областта на енергийната ефективност (EE) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), политики и стратегии за устойчиво развитие.

Експерт по законови норми и наредби, свързани с възобновяемата енергия в България.

Александър Пенчев е автор на повече от 80 публикации в списания и специализирани форми у нас и в чужбина.

Притежава авторски свидетелства (патенти) в областта на Възобновяемите енергийни източници и Енергийната Ефективност издадени от „Институт за изобретения и рационализации“.

През 1995 година, ESD Ltd – Великобритания печели проект по програма PHARE “Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България”. Александър Пенчев ръководи българския екип по проекта. След успешното приключване на проекта, съвместно с Албена Янакиева-Андреева и Майк Бес от ESD Ltd – Великобритания/Camco създават фирма “И Ес Ди – България” ООД.

Александър Пенчев и екипът на “И Ес Ди – България” ООД са изпълнили успешно над 60 проекта в областта на ВЕИ и ЕЕ по програмите SAVE II, THERMIE B, ALTENER, IEE на Европейската комисия, както и проекти финансирани от EBRDKfW, SenterNovem (Холандската Енергийна Агенция), Austrian Energy Agency (Австрийската Енергийна Агенция), Британско посолство – София (Know-How Fund, DTI, DFID, DEFRA, FCO).

Също така Александър Пенчев ръководи и участва в разработването и изпълнението на проекти за:
• Намаляване на емисиите от парникови газове в атмосферата;
• Оценка на структурата на енергопотребление;
• Технологии за съхранение на топлинната енергия;
• Определяне и избор на проектни предложения по ВЕИ;
• Дизайн на слънчеви инсталации за топла вода;
• Оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на възобновяемата енергия;
• Енергийно планиране;
• Енергийно обследване и енергийна ефективност в сгради;
• Технологии за енергийно оползотворяване на биомасата;
• Законодателни норми и наредби, свързани с възобновяемата енергия в България;
• Обучение в областта на възобновяемите източници на енергия: слънчева енергия, геотермална енергия, биомаса, микро ВЕЦ, вятърна енергия;
• Обучение за оценка на потенциала на възобновяемата енергия и избор на ВЕИ технологии;
• Предпроектни проучвания.

Член на:
• Международна асоциация по слънчева енергия (ISES);
• Българска асоциация за енергийна политика;
• Югоизточен енергиен институт – Гърция;
• Федерация на научно- технически съюз по машиностроене

Публикации:
• Alexander Penchev, Arch.Anna Dobrinova and Vladimir Stariradev, “The 19th century Bulgarian house – example for energy saving, heat storage and bioclimatic architecture”, Final Proceedings of the Second Workshop of the IEA in Sofia, Annex 10, 1998
• Alexander Penchev, “Existing Barriers for the Development of Renewable Energy in Bulgaria”, Proceedings of the Second National Conference on Renewable Energy, Sofia, 1999
• Alexander Penchev, Arch.Anna Dobrinova and Stanko Shtracov, “Solar Energy in Bulgaria” – FEMOPET Bulgaria, 2000
• Alexander Penchev , “Market study for solar installation in Bulgaria”, Bulgarian Academy of Sciences, 2002
• Alexander Penchev, “Local Sustainable Energy Planning as an Instrument for Implementation of Renewable Energy Investment Projects in Bulgaria”, Proceedings of the Third National Conference on Renewable Energy, Sofia, 2003