Методики и компютърни модели

През 2002, съвместно с британските ни партньори от ESD/Camco, ние положихме основите на енергийното планиране в България с разработването на Методика и компютърен модел за енергийно планиране и стратегия за устойчиво развитие!

Екипът ни има значителен опит и в разработването на редица други специализирани методологии и компютърни модели за оценка на емисии от парникови газове, преференциални тарифи за насърчаване производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, методики за устойчиво развитие и намаляване на енергийната зависимост, методика и програмен продукт за енергиен мениджмънт и текущ контрол на индикаторите за енергийна ефективност в промишлени предприятия.

  • Методика за енергийно планиране и устойчиво развитие (МУЕП);
  • Методика за повишаване на енергийната автономност на общините/областите в България;
  • Методика за оценка на структурата на енергопотребление, енергийни доставки и енергопроизводство;
  • Методика за определяне на преференциални цени за електропроизводство от ВЕИ;
  • AREP-LP – компютърен модел за оценка на теоретичния и технически енергиен потенциал на възобновяемите енергийни източни на местно ниво, включително технически и икономически оценки на приложими възобновяеми енергийни  технологии и оценка на спестени CO2 емисии (моделът е изготвен на български и английски език);
  • AREP – модел за оценка на енергийния потенциал (теоретичен и технически) на ВЕИ на местно ниво. Моделът е подходящ за използване и от нетехнически специалисти. Моделът е разработен на български и английски език;
  • OMOPCE – софтуер за определяне на преференциални цени на електроенергия произведена от възобновяеми източници на енергия;
  • Методика и програмен продукт за енергиен мениджмънт и текущ контрол на индикаторите за енергийна ефективност в промишлени предприятия.