Актуализация на анализи за изграждане на 8 малки ВЕЦ по водоснабдителната система на София

Актуализация на технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализи относно възможностите за изграждане на 8 малки ВЕЦ по водоснабдителната система на гр. София – Столична община

 • Правен анализ:
  • Преглед на действащото в момента законодателство и анализ на възможните варианти за реализация на проекта;
  • Изготвяне на практически препоръки и юридическа рамка за реализация на проекта.
 • Екологичен анализ:
  • Актуализация на екологични оценки за 7 МВЕЦ, предвид настъпилите изменения в законодателството за периода 2005-2008;
  • Изготвяне на оценка за съвместимост на инвестиционното предложение съгласно Закона за биологичното разнообразие.
 • Социален анализ:
  • Актуализация на пазара на труда в София;
 • Технически анализ:
  • Технически анализ на МВЕЦ;
  • Определяне на годишното количество произведена електроенергия:
  • Актуализация на количествено-стойностната сметка.
 • Финансово-икономически анализ:
  • Актуализиране на общите разходи за инвестиции и експлоатационни разходи за всяка една централа поотделно;
  • Актуализиране на приходите, генерирани от проекта;
  • Определяне на себестойността на произвежданата електроенергия за всяка една МВЕЦ поотделно;
  • Оценка на икономическата ефективност за всяка МВЕЦ;
  • Определяне на финансово-икономическите индикатори на проекта (вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията и на собствения капитал, нетна сегашна стойност и срок на откупуване на инвестициите.