Експертиза на мерки за енергийна ефективност в сграда на Мюрол България и Мултико 92

Експертиза на мерки за енергийна ефективност в сграда – “Мюрол България”ООД и “Мултико 92” ООД

• Подробен преглед на съществуващата проектна документация;
• Оценка на съответствие на строителната конструкция на сградата, преди реконструкцията, с нормативите за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
• Оценка на съответствието на строителната конструкция на сградата, след реконструкцията, с нормативите за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; 
• Анализ на получените резултати и изготвяне на препоръки за подобряване енергийната ефективност на сградата.