Енергийно използване на биомасата за енергийна ефективност в хартиена фабрика “Стамболийски”

Енергийно използване на биомасата за енергийна ефективност – хартиена фабрика “Стамболийски”, България – KWI Management Consultants and Auditors – Австрия и CAMCO International – Великобритания

  • Монтаж на котел за изгаряне на биомаса с капацитет около 185,000 MWh/г, с цел използване на дървесните кори и утайки от влакна за производство на топлинна енергия;
  • Намаляване на вредните емисии, в резултат на замяна на конвенционални горива (природен газ и дизелово гориво) с възобновяем източник на енергия (биомаса);
  • Приложение на мерки по енергийна ефективност, с цел намаляване на специфичното електро и енергопотребление.