Енергийно обследване на сградите на УНСС

Енергийно обследване на сградите на УНСС – София и изготвяне на проектно предложение за мерки по ЕЕ пред Международен фонд Козлодуй – Университет за национално и световно стопанство, гр. София

  • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
  • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
  • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
  • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
  • Избор на приоритетни обекти;
  • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
  • Изготвяне на проектно предложение.