Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проект за въвеждане на нова транспортна система за превоз на руда и изграждане на нов КЕТ в рудник “Елаците мед”

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проект за въвеждане на нова транспортна система за превоз на руда и изграждане на нов корпус за едро трошене в рудник “Елаците мед” – “Елаците мед” АД

  • Изготвяне на проектна идея:
  • Изготвяне на пълна проектна документация за за въвеждане на нова транспорта схема за превоз на руда и изграждане на Корпус за Едро Трошене (КЕТ) в рудник “Елаците мед”;
    1. разработване и представяне на Проучване на Базовата Линия (Baseline Study – BLS);
    2. разработване и представяне на План за Мониторинг (Monitoring Plan – MP);
    3. придобиване на независимо утвърждение (Independent Validation) на Проучването на базовата линия (BLS) и на Плана за мониторинг (MP) – представляващо, по Протокола от Киото, необходимо условие за задействането на всякакъв проект за Съвместно Изпълнение (JI), с цел придобиване на въглеродно финансиране за удостоверени единици намаление на емисии (ERU’s);
  • Предложение за потенциални купувачи на емисии.