Изграждане на капацитет за общинско устойчиво енергийно развитие на община Петрич

Изграждане на капацитета за общинско устойчиво енергийно развитие – Община Петрич

 • Създаване на системен подход за планиране и решаване на енергийните задачи в общината;
 • Изготвяне на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ на базата на достоверни оценки и анализи;
 • Реализиране на инвестиционен проект по ЕЕ/ВЕИ на база Публично-Частно Партньорство (ПЧП);
 • Повишаване нивото на информираност на общността за ползите от устойчивата енергия;
  • Предоставени следните програмни продукти и ръководства към тях:
   • Методика по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП);
   • Компютърен модел AREP-LP за оценка на потенциала от ВЕИ, пазарния потенциал на възобновяемата енергия и оценка на редуцираните количества парникови газове.