Изграждане на капацитет за управление и развитие на публично-частното партньорство за енергийна ефективност

Изграждане на капацитет за управление и развитие на публично-частното партньорство за енергийна ефективност – SenterNovem – Холандия/Министерство на икономиката на Република България

Политиката за насърчаване на подобряване на енергийната ефективност в промишления сектор се основава на схемата на Дългосрочните доброволни споразумения, приложена вече в Холандия. Тези споразумения се осъществяват между правителството и промишлените предприятия или техни представители, целящи подобряване на енергийната ефективност в предприятията.

Цел на проекта:

 • Повишаване капацитета на българското Министерство на енергетиката и икономиката при разработване на политика за бизнес партньорство с цел подобряване на енергийната ефективност в промишлеността;
 • По-пълно разбиране, от страна на Министерството на енергетиката и икономиката и други заинтересовани страни в България, на възможностите на схемата за доброволни споразумения и нейното приложение в България.
 • Подписване (20 юли 2006) на писма за намерение – между Министерството на икономиката и енергетиката, от една страна, и следните браншови организации:
  • Българска стопанска камара;
  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
  • Браншова камара на черната и цветна металургия;
  • Българската минно-геоложка камара;
  • Българската камара по химическа промишленост.