Изграждане на система за енергийно оползотворяване на биомасата в района на гр. Никопол

Изграждане на система за енергийно оползотворяване на биомасата в района на гр. Никопол – Black and Veatch Special Projects Corporation, САЩ

  • Оценка на въздействието върху околната среда;
  • Оценка на социалното влияние;
  • Натура 2000;
  • Анализ на законовите и под-законови пречки и ограничения.