Количествена оценка на биомаса от твърди селскостопански отпадъци

Количествена оценка на биомаса от твърди селскостопански отпадъци – Минна индустрия, България

  •  Качествена и количествена характеристика на твърдите селскостопански отпадъци;
  • Енергийна характеристика на твърдите селскостопански отпадъци;
  • Количествена оценка на селскостопанските отпадъци по административни области (съгласно административното деление на страната към 2000 година);
  • Оценка на общия потенциал на твърди селскостопански отпадъци.