Местно устойчиво енергийно планиране в община Силистра

Местно устойчиво енергийно планиране – община Силистра

Разработване на устойчив енергиен план за община Силистра, включително:

  • Оценка на местния потенциал от ВЕИ;
  • Оценка на структурата на енергопотребление по видове енергоносители и сектори на потребление;
  • Изготвяне на матрица за енергиен план, включваща краткосрочни, средно-срочни и дългосрочни действия в областта на ВЕИ и ЕЕ, съобразен със стратегията за развитие на общината;
  • Провеждане на обучение на представители на общинската администрация и други местни заинтересовани лица;
  • Изготвяне на предложения за финансово и икономически жизнеспособни инвестиционни проекти;
  • Търсене на финансиране за инвестиционните проекти.