Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Асистент по верификация / Верификатор съвместно с КПМГ-България по проект „Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” Проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, изпълняван по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България – Възложител „Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

  • Извършване на проверки на място – 434 договора;
  • Актуализиране на Списъка на Допустимите Категории, Материали и Оборудване (СДМО);