Популяризиране на благоприятните условия за установяване на пазар за биодизел

Популяризиране на благоприятните условия за установяване на пазар за биодизел – Програма Интелигентна Енергия на Европейската комисия

  • Анализ на пазарните условия за проникване на биодизел в страните-участници в проекта;
  • Установяване на бариерите и възможностите за развитие на пазара на биодизел;
  • Установяване на мрежа между различни заинтересовани лица, с цел иницииране на диалог и мобилизиране на всички участници на пазара (фермери, селскостопански институти, производители на биодизел, инвеститори, автомобилната индустрия, производители на течни горива и др.);
  • Организиране на информационна кампания за повишаване осведомеността на всички заинтересовани страни;
  • Екип: “И Ес Ди – България” ООД, Center for Renewable Energy Sources (CRES) – Гърция
    IFEU – Institut fuer Energie und Umweltforschung Heidelberg – Германия, Universite catholique de Louvain (UCL) – Белгия, INTERTERMO CONCEPT (ITC) – Румъния, Polish National Energy Conservation Agency (KAPE) – Полша, AEOLIKI Ltd. – Кипър