Прединвестиционно и инвестиционно проучване за изграждане на ветрови парк на Вандевал Енерджи

Прединвестиционно проучване и инвестиционно проучване за изграждане на ветрови парк на поземлен имот – „Вандевал Енерджи“ ООД

Пред-инвестиционното проучване включваше:

  • Определяне географските координати на терена и първична оценка на климатичните особености;
  • Определяне на критериите за предварителна оценка на възможностите за изграждане на ветрови парк (достъпност, орография, връзка с електрическата мрежа и др.);
  • Оценка на рисковете;

Инвестиционно проучване включваше:

  • Оценка на теоретичния и технически потенциал на вятъра за избрания терен;
  • Оценка на годишното количество произведена електроенергия за различни типове ветрови турбини;
  • Определяне на оптимална конфигурация за разположение на различни видове ветрови турбини на избрания терен;
  • Финансов анализ на проекта;
  • Икономически анализ на проекта (на база всички разгледани варианти на ветрови турбини);
  • Оценка на редуцираните емисии парникови газове.