Прединвестиционно проучване за изграждане на фотоволтаична централа в землището на с. Камено, община Сливен

Прединвестиционно проучване за изграждане на фотоволтаична централа в землището на с. Камено, община Сливен – ЕТ „Иван Славов“

  • Определяне географските координати на терена и първична оценка на климатичните особености;
  • Оценка на релефа и околностите, местните препятствия и др.;
  • Оценка на възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа;
  • Оценка на рисковете;
  • Оценка на техническия потенциал на слънчевата енергия в региона;
  • Оценка на годишното количество произведена електроенергия за различни типове слънчеви колектори;
  • Технико-икономически анализ;
  • Оценка на емисии въглероден двуокис;
  • Изготвяне на доклад за диференциран слънчево-енергиен одит;
  • Изготвяне на предложение и препоръки за по-нататъшни дейности.