Предварително проучване на района около “Асарел – Медет” АД за възможностите за монтиране на ветрови генератори

Предварително проучване на района около “Асарел – Медет” АД за възможностите за монтиране на ветрови генератори – “Асарел – Медет” АД, Панагюрище

  • Оценка на климатичните условия на района и възможностите за оползотворяване на ветровата енергия;
  • Определяне на възможностите за изпълнение на проекти;
  • Определяне на възможностите за изпълнение на проекти в краткосрочен и дългосрочен аспект;
  • Изготвяне на техническа и икономическа оценка на възможните варианти;
  • Изготвяне на техническо задание във форма подходяща за участие в търгове;
  • Определяне на възможните доставчици и изпълнители;
  • Установяване на възможните начини на финансиране – банки, предприсъединителни фондове, финансови институции;
  • Установяване и оценка на възможностите за използване на преференциални условия – кредити, данъци и др.;
  • Оценка на теоретичния и техническия потенциал на ветровата енергия в района;
  • Техническа и икономическа оценка на различните възможности за оползотворяване на местния ветрови потенциал.