Предварително проучване за възможностите за оползотворяване на дървесните отпадъци в Средна Гора

Предварително проучване за възможностите за оползотворяване на дървесните отпадъци в “Средна Гора” АД, Стара Загора – “Средна Гора” АД, Стара Загора

  • Оценка на пазара, включително оценка на производствената цена на получената от производството на пелети топлинна енергия.
  • Оценка на инвестициите, експлоатационните разходи и разходите за поддръжка;
  • Оценка на производствените разходи на пелети, топлинна енергия и електроенергия, включително оценка на финансовите и икономически параметри като: вътрешна норма на възвращаемост (IRR), нетна настояща стойност (NPV) и прост срок на откупуване.
  • Избор на подходящо оборудване.