Проучване на възможностите за производство на биогорива и приложението им в района на Асарел – Медет и региона

Проучване на възможностите за производство на биогорива и приложението им в района на “Асарел – Медет” АД и региона – “Асарел – Медет” АД, Панагюрище

 • Идентифициране на местата в “Асарел – Медет” АД, където е възможно използването на биогорива (екопелети, екобрикети, биодизел, биогаз) и разработване на варианти за реализация;
 • Проучване на възможностите за организиране на производство на биогорива (екопелети, екобрикети, биодизел, биогаз) в затворен цикъл в региона и разработване на варианти;
 • Изготвяне на технико-икономически обосновки по възможните варианти;
 • Изготвяне на технически задания за провеждане на офертни проучвания;
 • Идентифициране и проучване на възможните изпълнители;
 • Идентифициране и проучване на възможните източници на финансиране – банки, предприсъединителни Европейски фондове и др.;
 • Идентифициране и проучване на възможностите за използването на преференции – финансови, кредитни, данъчни и др.;
 • Запознаване с измененията на нормативната база;
 • Подобряване екологичната обстановка в региона;
 • Икономия на емисии на вредни газове;
 • Възможности за добив на ниско качествен дървен материал за енергийно използване;
 • Създаване на условия за промяна на горивната база на обекти в “Асарел – Медет” АД чрез използването на биогорива.