Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и обучение в област Стара Загора

Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и обучение на специалисти по Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 – Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет“ BG161PO001/4.2-01/2008/011 – Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора

  • Разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и методическо ръководство за прилагане на модела;
  • Организиране и провеждане на 2-дневно обучение на специалисти за работа с модела и събиране на данни в област Стара Загора;
  • Анализ на енергийния потенциал на всеки вид ВЕИ в общините от област Стара Загора – Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Опан.