Разработване на непазарен подход за насърчаване електропроизводството от възобновяеми енергийни източници по икономически най-ефективен начин

Разработване на непазарен подход за насърчаване електропроизводството от възобновяеми енергийни източници по икономически най-ефективен начин съвместно с Министерство на икономиката и енергетиката на Република България – Британско посолство – DEFRA

  • Задълбочен анализ относно целесъобразността от прилагане на диференциран подход за насърчаване на производството на електроенергия и топлоенергия от различни видове ВЕИ технологии, или алтернативно, от еднаквото насърчаване на енергийното оползотворяване на различните видове ВЕИ и ВЕИ технологии.
  • Разработване на методика за формиране на преференциална цена, с цел стимулиране оползотворяването на тези възобновяеми източници и използването на такива ВЕИ технологии, при които себестойността на произвежданата електроенергия е най-ниска.
  • Разработване на методология, с цел коригиране на определената преференциална цена на база на повишаване на маргиналните разходи.