Ролята на биоенергията на Европейския енергиен пазар

Ролята на биоенергията на Европейския енергиен пазар – Програма ALTENER на Европейската комисия

  • Класифициране на източниците на горима биомаса в пет Европейски страни – България, Румъния, Латвия, Литва и Естония;
  • Анализ на количеството на доставки на биомаса за тези страни;
  • Проучване за крайната доставна цена на биомасата в България, Румъния, Латвия, Литва и Естония;
  • Разработване на сценарий, с помощта на който е възможно да бъдат направени реални оценки на ролята и мястото на “биоенергията” на Европейския енергиен пазар за 2010 и 2020, като се вземат под внимание редица икономически и политически фактори;
  • Представяне на нов похват на моделиране;
  • Установяване на нови подходи за запознаване на обществеността с ползите от използването на биоенергията.
  • Екип: “И Ес Ди – България” ООД, ESD Ltd – Великобритания, BTG – Чехия, EC-BREAC – Полша
    ECH – Унгария, Cres – Гърция