Сертификати за производство на електроенергия от ВЕИ в страните присъединяващи се към ЕС

Сертификати за производство на електроенергия от ВЕИ в страните присъединяващи се към ЕС – ASCerT – Пета рамкова програма, Отдел основни изследвания на Европейската комисия

 • Разпространение на информация за системи за Търговия със Зелени Сертификати (ТЗС) сред основните заинтересовани лица в участващите страни, по-специално по отношение на постигнатите досега резултати в ЕС и съответните ползи от прилагането на ТЗС;
 • Проучване на вариантите за използване на ТЗС с оглед постигане на поставените цели за производство на електроенергия от ВЕИ и определяне на положителните и отрицателните страни от насърчаване на производството на електроенергия от ВЕИ чрез ТЗС;
 • Проучване на перспективите за интегриране на ТЗС системи в новоасоциираните страни и ЕС; 
 • Проучване на използването на ТЗС системи съобразно настоящото и бъдещото законодателство на ЕС;
 • Постигане на консенсус между ключовите институции относно политиката за използването на ВЕИ, чрез създаването на търгуеми инструменти и пазарни стимули;
 • Подпомагане на новоасоциираните страни при разработването на пазарни механизми за насърчаване на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в електроенергийния сектор; 
 • Изготвяне на национални препоръки за: насърчаване на производството електроенергия от ВЕИ, подбор на средства и механизми за прилагане, определяне на рамкови условия и пазарни системи;
 • Екип: “И Ес Ди – България” ООД, ESD Ltd – Великобритания, Cityplan – Чехия
  ENERO – Румъния, Systemexpert – Унгария
  EC BREC – Полша