Стъпки за ефективно включване на “Белите сертификати” в Европейската политика по енергийна ефективност

Стъпки за ефективно включване на “Белите сертификати” в Европейската политика по енергийна ефективност по Програма Интелигентна Енергия за Европа на Европейската комисия – ESD-Великобритания

  • Анализ на потенциалните предимства на схемите на “Белите сертификати” и начините за преодоляване на трудностите, включително взаимодействието с други търгуеми схеми за сертифициране;
  • Разработване и утвърждаване на методология за сертифициране. Тестване на концепцията на белите сертификати на практика;
  • Изготвяне на препоръки за възможностите за интегриране на схемите на белите сертификати със схемите на търгуемите зелени сертификати, сертификати за когенерация, търговия с емисии, JI и CDM на Европейския пазар.
  • Екип по проекта: “И Ес Ди – България” ООД,
    ESD Ltd – Великобритания, Politecnico di Milano – Италия, Ecofys International – Холандия, ARMINES – Франция, ULUND – Швеция, VATT – Финландия, ZSW – Германия, ADEME– Франция, APAT – Италия, E.V.A – Австрия, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект – България, CRES – Гърция, ISR-UC -Португалия, Central European University – Унгария