Техническо съдействие при въвеждането на схемата на Търгуеми зелени сертификати (ТЗС) в България

Техническо съдействие при въвеждането на схемата на Търгуеми зелени сертификати (ТЗС) в България. Техническа подкрепа при разработването на механизми за насърчаване на ТЗС в България – DTI/DEFRA – Великобритания

 • Разработване на методика за оценка на:
  • минимални задължителни годишни квоти за производство на електроенергия от Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ) за период от 10 години, считано от 2007;
  • препоръчителна цена за Търгуем зелен сертификат (ТЗС) за същия период, което ще гарантира финансовата жизнеспособност на инвестицията, необходима за достигане на поставената квота;
  • дефиниране на наказателна санкция, за периода на действие на квотите, за производители, които не успяват да изпълнят техните задължения за производство на електроенергия от ВЕИ.
 • Разработване на методология и електронен модел (ОМОПЦЕ – Оптимизационен Модел за Определяне на Преференциални Цени на Електроенергия от ВЕИ) за определяне на минимални задължителни годишни квоти за производство на електроенергия от ВЕИ за 10 годишен период на действие с начало 2007. Методологията включва технически, икономически и финансов модел за анализ на основните параметри, оказващи въздействие върху пазара на възобновяема електроенергия:
  1. Определяне на техническия потенциал за производство на електроенергия от различни ВЕИ технологии;
  2. Определяне на съществуващото ниво на производство на електроенергия от ВЕИ, в съответствие със съществуващите преференциални цени;
  3. Прогноза за степента на нарастване на инвестициите и изграждането на нови ВЕИ технологични системи;
  4. Определяне на маргиналните разходи за електроенергия, произведена от изградените или потенциално възможните за изграждане енергийни системи в България;
  5. Определяне на влиянието на прилагания механизъм за стимулиране цената на ВЕИ електроенергията при крайния потребител;
 • Обучение на представители на Министерството на икономиката и енергетиката за работа с електронния модел и методологията.