Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на 3 жилищни сгради на ТЕЛЕМАХ-М

Топлотехническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на 3 жилищни сгради – “ТЕЛЕМАХ-М” ЕООД

Изготвяне на техническа експертиза и съставяне на енергиен паспорт на 3 жилищни сгради:

  • Установяване на настоящите енергийни характеристики на обектите;
  • Оценка на съответствието на строителната конструкция с нормативите за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
  • Изготвяне на препоръки и мерки за намаляване на енергийните разходи и за постигане на нормативните коефициенти, ако са необходими такива;
  • Оценка на класа на енергийна ефективност на сградите, съобразно скалата на класовете на енергийното потребление;
  • Съставяне на енергиен паспорт на сградите.