Топлотехническа и икономическа експертиза на обект на Е.ОН България

Обследване за енергийна ефективност на сграда, собственост на „Албена стил” АД, гр. Добрич – Фирма Е.ОН България Продажби АД

Топлотехническа и икономическа експертиза на сграда с офис помещения, складове и производствени помещения:

  • Оценка на съответствие на строителната конструкция, съгласно Наредба No 7 на МРРБ от 15 декември 2004 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и Наредба No 16-296 от 1 Април 2008 за енергийните характеристики на обектите;
  • Препоръки за постигане на нормативните топлотехнически коефициенти.