Топлотехническа и икономическа експертиза на обект на Райкомерс конструкшън

Топлотехническа и икономическа експертиза на обект – “Райкомерс конструкшън” АД

Топлотехническа и икономическа експертиза на офис сграда с магазини, ресторант и подземни гаражи. Под-обект: Складово-ремонтна база и административна сграда на “Райкомерс” ООД.

  • Оценка за съответствие на строителната конструкция, съгласно Наредба No 7 на МРРБ от 15 декември 2004 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
  • Препоръки за постигане на нормативните топлотехнически коефициенти;
  • Оценка на финансовите разходи за отопление при различни варианти;
  • Оценка на себестойността на единица произведена (доставена) енергия, на база сегашни и прогнозни цени;
  • Изготвяне на предложение за отопление при минимални финансови разходи.