Устойчиви енергийни общности и устойчиво развитие – Проект SusCom

Устойчиви енергийни общности и устойчиво развитие – пилотни общини Асеновград, Сандански и Велинград – Проект SusCom по програма ALTENER на Европейската комисия

  • Преглед на политиките, механизмите и стратегиите, прилагани в страните членки на ЕС и новоприсъединяващите се страни (НПС), с цел по-доброто разбиране на възможностите за интегриране на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ), Енергийната Ефективност (ЕЕ) и Транспорт използващ Чиста Енергия (ТЧЕ) в процеса на устойчиво развитие;
  • Задълбочено проучване на съществуващи политики и подходи към “чистата” енергия на национално, регионално и общинско ниво в страните членки на ЕС и новоприсъединяващите се страни;
  • Изготвяне на седем национални работни ръководства (по 1 за всяка участваща страна), включително препоръки за включване на ВЕИ, ЕЕ и Транспорт използващ Чиста Енергия (ТЧЕ) в плановете за устойчиво развитие на общинските администрации на Европейско ниво.
  • Екип по проекта: KWI (Австрия); IEO (Полша); EXPLICIT (Франция); Institut Catala dEnergia (Испания); Kan Energy (Швеция); ESD Ltd. (Великобритания); ICLEI; И Ес Ди – България ООД