Възможности за оползотворяване на биомасата в района на Асарел-Медет

Възможности за оползотворяване на биомасата в района на „Асарел-Медет“ АД, Панагюрище – „Асарел-Медет“ АД, Панагюрище

  • Количествена и качествена оценка на неоползотворената биомаса в горските стопанства в района на “Асарел-Медет”;
  • Оценка на организационните дейности и цени на доставка на биомасата;
  • Предложение на приложими енергопреобразуващи технологии на биомаса в “Асарел-Медет”АД;
  • Технико-икономически оценки;
  • Обзор на нормативната уредба, свързана с оползотворяването на биомасата в България.