Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Южна Африка (REEPASA)

Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Южна Африка (REEPASA)- Програма COOPENER – Интелигентна Енергия за Европа на Европейската комисия – ESD Ltd -Великобритания

  • Енергийно обследване на 18 депа (над 50 офис сгради и 30 складови помещения и работилници), собственост на JRA, разположени в Йоханесбург, Южна Африка.
  • Оценка на текущото състояние на обектите и степента им на енергийна ефективност;
  • Оценка на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградите;
  • Изготвяне на препоръки за изпълнение на енергоспестяващи мерки;
  • Оценка и анализ на примерна слънчева инсталация за подготовка на топла вода за битови нужди.