Възобновяемите енергийни източници – предпоставка за устойчиво развитие на околната среда на община Троян

Възобновяемите енергийни източници – предпоставка за устойчиво развитие на околната среда на община Троян – Фондация “Време”

  • Оценка на потенциала на местния ВЕИ ресурсна територията на община Троян, в това число слънчева енергия, геотермална и хидро енергия и отпадъчна биомаса;
  • Проектиране на слънчева инсталация за топла вода;
  • Оценка на приложими ВЕИ технологии;
  • Обучение на 30 местни специалисти и представители на общинската администрация.