Консултантски услуги по Оперативни програми

Като Асистент по верификация, по Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика”, успешно сме верифицирали над 400 договора и актуализирали Списъка на допустимите категории материали и оборудване (СДМО) !

На база на дългогодишния опит в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и на опита като Верификатори по програма “Енергийна ефективност и зелена икономика”, ние Ви предлагаме широк спектър от технически услуги и решения, включително:

 • Предварителен преглед и запознаване на място с намеренията на Бенефициента. Обсъждане на избрани енергоспестяващите мерки;
 • Оценка за допустимост на мерките;
 • Оценка и минимизиране на риска при кандидатстване.
 • Предоставяне на въпросник и предварителна оценка на вероятния брой точки, които кандидатът може да събере. Обсъждане на резултатите;
 • Изготвяне на технически задания към доставчиците, включително специфични енергоспестяващи показатели за ефективност, с цел постигане на максимален процент енергоспестяване;
 • Консултации за избор на фирми доставчици;
 • Оценки на проектните предложения на доставчиците;
 • Организация по извършване и мониторинг при изготвяне на опростено енергийно обследване;
 • Предлагане на технически решения и мониторинг;
 • Изготвяне на специализиран софтуер, за текущ (месечен) контрол на заложените в договора индикатори;
 • Изготвяне на писмени препоръки от мерки приложими в случай, че стойностите на заложените индикатори в договора са под минималната допустима стойност;
 • Контрол и помощ при изготвяне на отчетните документи, свързани с техническото изпълнение на договора;
 • Осигуряване на техническо лице по време на верификацията на проекта;
 • Други дейности, от компетенцията на консултанта, необходими на Бенефициента, за успешното изпълнение на проекта.