Ползи от Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Ние можем да Ви помогнем да постигнете по-малко разходи за енергия и да запазите комфорта си!

Целите ни са да:
– Намалим енергийните разходи;
– Повишим комфорта си;
– Използваме възобновяем източник на енергия и по този начин да намалим енергийната си зависимост;
– Да се освободим от данък сгради за определен период от време.

Как да го постигнете?
1. Чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност;
2. Чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

Пример за енергийни загуби
house1

В областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници Ви предлагаме:

 • Пазарни проучвания;
 • Технически, икономически и екологични анализи;
 • Технически и икономически оценки на инвестиционни проекти;
 • Формулиране, пред-проектни проучвания и оценка на инвестиционни проекти;
 • Енергийни одити и консултации при проектиране и изграждане на енергийни системи на базата на възобновяеми енергийни технологии;
 • Оценка на потенциала на възобновяемите енергийни източници на национално, областно и общински равнище;
 • Техническа помощ на общински, областни и национални организации и фирми;
 • Прединвестиционни проучвания, технически и икономически оценки на инвестиционни проекти;
 • Управление на инвестиционни проекти;
 • Изготвяне на общински програми и планове по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
 • Консултантски услуги, включително мониторинг и управление на проекти, в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, финансирани по Оперативните Програми;
 • Организиране на курсове за обучение, национални и международни семинари и работни срещи;
 •  Разработване на специализирани методики и компютърни модели.